420.000 ευρώ για Αθλητικά έργα σε στάδια και εγκαταστάσεις των Τρικάλων

Όλη η Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης δημοπρασίας για το 

ΕΡΓΟ: Κ.Α.:2014ΕΠ01700022-ΣΑΕΠ 017 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Τρικάλων ,Κολυμβητήριο,κλειστό Μπάρας & Κατσιμίδου,αποδυτήρια Γλίνους) &
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΔΙΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ

 

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης δημοπρασίας.

Σας στέλνουμε ταυτάριθμη περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας του έργου
ΕΡΓΟ: Κ.Α.:2014ΕΠ01700022-ΣΑΕΠ 017 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Τρικάλων ,Κολυμβητήριο,κλειστό Μπάρας & Κατσιμίδου,αποδυτήρια Γλίνους) &
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΔΙΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
προϋπολογισμού εργασιών 338.709,68 € και Φ.Π.Α. 81.290.32 €, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 420.000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας
Θεσσαλίας Πρόγραμμα – 2014ΕΠ01700022 της ΣΑΕΠ 017, και παρακαλούμε να τη
δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας μια φορά το αργότερο μέχρι την 11 / 06 / 2018.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΘΗΝΑ 10178
2.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καραγιώργη Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ
Τμήμα Δυτικής Θεσσαλίας
Καποδιστρίου 6 – ΕΝΤΑΥΘΑ 42132
4. -ΤΕΕ ΚΕΝΤΡ. & ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καποδιστρίου 6 – ΕΝΤΑΥΘΑ 42132
5. – ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανός 14 – ΛΑΡΙΣΑ 41222
6.- Σύνδεσμος Εργοληπτών Ν. Τρικάλων
Ασκληπιού 2 – ΕΝΤΑΥΘΑ 42132
7.- Σύνδεσμος Εργοληπτών Ν. Λαρίσης
Καλλιθέας και Τζαβέλα 7 – ΛΑΡΙΣΑ 41222
8.- Σύνδεσμος Εργοληπτών Ν. Καρδίτσας Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Καλαμπάκα 23 – ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
2.- Φάκελο Μελέτης ( Χ.Βεβεκλή)
3.- Χρονολογικό Αρχείο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ 42132.
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου:2431046228, 2431046262
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210, 2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση ( email): techerg. trik @ thessaly. gov. gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α)
και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017), και
της απόφασης 127/2017 (ΦΕΚ4534) Β’ τεύχος 21/12/17, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
καθώς και την αρ.989/2018 17οπρακτικό 24-5-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.

2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www. thessaly. gov. gr
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική
Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το
Π.Δ. 129/ «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών
έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές
αρχές.
5. Κωδικός CPV:
Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων { 452/2290-5}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 – Παράρτημα ΙΙ)
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα)
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: Κ.Α.:2014ΕΠ51700019-ΣΑΕΠ 517 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Τρικάλων ,Κολυμβητήριο,κλειστό Μπάρας & Κατσιμίδου,αποδυτήρια Γλίνους) &
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΔΙΩΝ»
Υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου κτιρίου αποδυτηρίων του αθλητικού
σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ» σε οικόπεδο στη
Σωτήρα Τρικάλων δίπλα στο διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου .
8. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 338.709,68 € και Φ.Π.Α. 81.290.32 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 420.000,00 €.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15 ) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων με πτυχία Α2 τάξης και άνω
και στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με πτυχία Α2 τάξης και άνω .
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικών.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
1.2.Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α) Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των
παραπάνω
περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του
άρθρου 76,
παρ. 3β του Ν.4412/2016 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
β)Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών
Για την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών Έργων γίνονται δεκτές και οι
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη, σε εφαρμογή της παρ. 3β
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, λήγει την 10η
του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ..
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννιά μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα 2014ΕΠ01700022 της ΣΑΕΠ 017, Απόφαση Α.Π.: 744/10-5-2018 Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΓΥΓΩΝ
(4412/2016- άρθρο 368).
28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 73816
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: –
Τρίκαλα, / 6 / 2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ