ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

 Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός, αποφάσισε να συγκροτηθεί Ελεγκτικό Συμβούλιο. Την απόφαση αυτή συνυπέγραψε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Ανακοινώθηκε η επανασύσταση του Ελαγκτικού Συνεδρίου το οποίου αποστολή είναι η διενέργεια ελέγχου σχετικά με την οικονομική, διαχειριστική και σύννομη λειτουργία των  Ομοσπονδιών, Σωματείων,  Ενώσεων  και  άλλων επιχορηγούμενων φορέων αθλητισμού. Ειδικότερα:

α)η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του νόμου ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων ,των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων.

β)η διαπίστωση της τήρησης από τα σωματεία , τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των διατάξεων των νόμων ,των διαταγμάτων,των υπουργικών αποφάσεων, των κανονισμών που αφορούν,διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες,οι οποίοι επιβάλλονται από το νόμο και από άλλες διατάξεις,

γ)η γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης , εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού που συνυπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συγκροτήθηκε Ελεγκτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και  ισχύει), το οποίο με την προηγούμενη σύνθεσή του λειτούργησε μέχρι το τέλος του 2009.

Η θητεία του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη του είναι υπάλληλοι της ΓΓΑ και έξι εφοριακοί από το υπουργείο Οικονομικών.