Έκδοση ταυτότητας τριετίας προπονητών ποδοσφαίρου που παρακολούθησαν τις ειδικές σχολές της Ε.Π.Ο. για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ

Κατόπιν επικοινωνίας του ΣΠΠΝ Τρικάλων με το τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ, οι προπονητές που παρακολούθησαν τις ειδικές σχολές επιμόρφωσης της Ε.Π.Ο. για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ ,   μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες τοπικές ΕΠΣ .

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας προπονητή UEFA και ΕΠΟ

Οι ταυτότητες προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ
που παρακολούθησαν τις πρόσφατες ειδικές σχολές επιμόρφωσης της Ε.Π.Ο.

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης των 130 € για την παρακολούθηση της εν λόγω σχολής.
5) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
6) Βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών ότι ο προπονητής είναι μέλος του.

Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ( proponites@epo.gr ). Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg. Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι για  εγγραφή στο ΣΠΠΝ Τρικάλων, προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη σχετική βεβαίωση μέλους ,  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Ψύχο Βίκτωρ στο τηλ 6974928969  

καθώς και  όποιοι άλλοι προπονητές  τηρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής ήτοι:

α) οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

β) οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Γ.Γ.Α.-Ε.Π.Ο., όπως καθορίζεται στις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και της ειδικής συμφωνίας μεταξύ ΕΠΟ – UEFA (Επιτροπής GIRA).

γ) οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας, από την Ε.Π.Ο.

δ) οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις του πρωτοκόλλου σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA.

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται προσωπική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για προπονητές που υπήρξαν μέλη άλλου αναγνωρισμένου συνδέσμου, απαιτείται βεβαίωση του προηγούμενου συνδέσμου, ότι έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι του Nομού Τρικάλων ή όμορων νομών εφόσον σε αυτούς δεν λειτουργεί αναγνωρισμένος σύνδεσμος προπονητών, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)

Διευκρινίζεται ότι όπου στο παρόν μνημονεύεται η λέξη προπονητής, εννοείται και προπονήτρια.

Για την ΕΕ

        Ο                                                                                                         Ο

Πρόεδρος                                                                                  Γεν. Γραμματέας

Ψύχος Βίκτωρ                                                                            Λουλές Γεώργιος