Κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου 2022-2023

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τον κανονισμό προπονητών για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Προοίμιο

 1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου.
 2. Όλοι οι αναφερόμενοι στον παρόντα Κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 1 Προπονητής

Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει  τα  απαιτούμενα  από  τον  Κανονισμό  αυτό  προσόντα  και  δικαιούται,  κατά  τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει οδηγίες, από την Τεχνική Περιοχή. Έργο του είναι η  προετοιμασία,  και  η  καθοδήγηση  της  ομάδας  του  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας.

Προπονητής σε μια ομάδα λογίζεται ένας, ο οποίος και εκτελεί τα καθήκοντά του στα όρια της Τεχνικής Περιοχής. Όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν το επιτελείο μιας ομάδας με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες ανάλογα με την ιδιότητα που αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα.

Προπονητές   με   ειδικά  καθήκοντα   και   αποστολή,   επίσης,   θεωρούνται   και   όσοι συνεργάτες του (Α’) προπονητή έχουν ως στόχο την εκγύμναση και τη βελτίωση της φυσικής  κατάστασης  των  ποδοσφαιριστών  (προπονητής  φυσικής  κατάστασης),  και όσοι  ασχολούνται  με  την  ειδική  προετοιμασία/προπόνηση  των  τερματοφυλάκων (προπονητής  τερματοφυλάκων),  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού.

 

 

Άρθρο 2

Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στα Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρησή της διοργανώνονται από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων της, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:

 

1.         Προπονητές από Ομοσπονδία που είναι μέλος του UEFA Convention 2010, 2015 και 2020.

 

α)    Οι  κάτοχοι  Διπλώματος  της  «Σχολής  Προπονητών  Ποδοσφαίρου»  της UEFA  /  Ε.Π.Ο.,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Σύμβασης  UEFA  των  ετών 2010, 2015 και 2020.

β)    Οι κάτοχοι Διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.

γ)    Οι  κάτοχοι   Διπλωμάτων  προπονητών  ποδοσφαίρου  Γ.Γ.Α.-Ε.Π.Ο.,  τα Διπλώματα  των  οποίων  έχουν  ήδη  εξομοιωθεί  με  τα  Διπλώματα  UEFA όπως  καθορίζεται  στις  διατάξεις  της  Σύμβασης  αμοιβαίας  αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ (8) θέσεων UEFA-Ε.Π.Ο..

δ)    Οι  πτυχιούχοι  των  Σχολών  Επιστήμης  Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ή ισότιμων σχολών, με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ε.Π.Ο., όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας  αναγνώρισης  προπονητικών  προσόντων  της  UEFA  και  στις διατάξεις  του  μνημονίου  των  οκτώ  (8)  θέσεων  UEFA-Ε.Π.Ο.  (σχετικά έγγραφα  UEFA προς  Ε.Π.Ο.  με ημερομηνίες  12.06.2006 και  30.06.2007, αποφάσεις Ε.Ε./Ε.Π.Ο. 34/25.05.2020, 39/27.07.2020 και 15/10.11.2021).

ε)    Οι   κάτοχοι   Προπονητικής   Ταυτότητας   UEFA   /   Ε.Π.Ο.   σε   ισχύ   και εγγεγραμμένοι  ως  μέλη  σε  αναγνωρισμένους  συνδέσμους  προπονητών, μέλη του δευτεροβάθμιου οργάνου των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) που έχουν τηρήσει   την   διαδικασία   που   αναφέρεται   στο   Άρθρο   13   παρ.3   του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ως προπονητές    των    αντιπροσωπευτικών    τους    ομάδων    ή    ως    περιφερειακούς προπονητές, τους προπονητές ή/και τους ιδιοκτήτες και τα συγγενικά πρόσωπα έως 1ου   βαθμού    των    ιδιοκτητών    των    σωματείων-ακαδημιών    ποδοσφαίρου    που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ε.Π.Σ.

 

2.         Προπονητές από Ομοσπονδία που δεν είναι μέλος του UEFA Convention 2010, 2015 και 2020

Η πρόσληψη και απασχόληση προπονητή που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία επιτρέπεται μόνον στις πρώτες (Α΄) ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών, εφόσον ο προπονητής αυτός πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 

α)    Να   είναι  κάτοχος  ισότιμου   Διπλώματος  UEFA/PRO   των  σχολών  της Σύμβασης  αμοιβαίας  αναγνώρισής  για  τα  προπονητικά  προσόντα  της UEFA, Ομοσπονδιών-Μελών της FIFA.

β)    Να έχει ηλικία μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ετών.

γ)    Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, του Καταστατικού και των λοιπών Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να δηλώνει, με το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό/  Σύμβαση,  που  καταρτίζεται  και  υποβάλλεται  στην Ε.Π.Ο., ότι το Ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση από την αρμόδια υπηρεσία της UEFA.

Πέραν των ανωτέρω,  επιβάλλεται  και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων για την νόμιμη διαμονή στην χώρα και την λήψη άδειας εργασίας που επιβάλλονται από τους νόμους της πολιτείας.

 

 

Άρθρο 3

Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Σύμβαση Προπονητή

 1. Το  Ιδιωτικό    Συμφωνητικό/Σύμβαση    μεταξύ    του    προπονητή    και    του Ερασιτεχνικού  Ποδοσφαιρικού  Σωματείου  ή  της  Π.  Α.  Ε,  καθώς  και  κάθε τροποποίηση   αυτού   υποβάλλεται,   υποχρεωτικά,   στην   αρμόδια   Δ.Ο.Υ.   ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού μαζί με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται:

α) Για τις Εθνικές Κατηγορίες στην Ε.Π.Ο.

β) Για τα τοπικά Πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ.

Το  Ιδιωτικό  Συμφωνητικό/Σύμβαση  είναι  απαραίτητο  για  την  έκδοση  Δελτίου Πιστοποίησης  Προπονητή,  το  οποίο  και  επιτρέπει  την  είσοδο  στην  Τεχνική Περιοχή.

 

 1. Το  Ιδιωτικό    Συμφωνητικό/Σύμβαση    μεταξύ    του    προπονητή    και    του Ερασιτεχνικού    Ποδοσφαιρικού    Σωματείου    ή    της    Π.Α.Ε.    υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

α)    Τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών.

β)    Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

γ)    Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές προς τον προπονητή.

 

δ)    Ρήτρα  αποκλειστικής  διαιτητικής  επίλυσης  διαφορών,  σύμφωνα  με  την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν  αποκλειστικά αρμόδια  για  την επίλυση  των  τυχόν  μεταξύ  τους οικονομικών διαφορών, τις Επιτροπές που καθορίζονται στο Καταστατικό και  τους  Κανονισμούς  της  Ε.Π.Ο.  και  σε  τελευταίο  βαθμό  το  Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

ε)    Την  υποχρέωση  του  προπονητή  να  κάθεται  στην  Τεχνική  Περιοχή  της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

στ)  Την  ιδιότητα  με  την  οποία  προσλαμβάνεται  ο  κάθε  προπονητής  από  το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή την Π.Α.Ε. (σημ.: (Α’) προπονητής

/   βοηθός  προπονητής   /  προπονητής   τερματοφυλάκων  /   προπονητής φυσικής κατάστασης).

Για τις υπογραφές των συμβαλλομένων μερών θα πρέπει:

 • Να υπάρχει θεώρηση του «γνήσιου υπογραφής» όπου απαιτείται η υπογραφή του εκάστοτε συμβαλλόμενου προπονητή.
 • Η υπογραφή του εκπροσώπου του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της Π.Α.Ε., να συνοδεύεται με τη θεώρηση της σφραγίδας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της Π.Α.Ε., που νομίμως εκπροσωπεί.

Θεωρημένα  αντίγραφα  των  Ιδιωτικών  Συμφωνητικών/Συμβάσεων  για  κάθε  ιδιότητα προπονητή,    (σημ:    (Α΄)    προπονητής    /    βοηθός    προπονητής    /    προπονητής τερματοφυλάκων   /   προπονητής   φυσικής   κατάστασης),   όλων   ανεξαιρέτως   των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, καθώς και για όσες μεταβολές ή λύσεις συνεργασίας   προκύψουν   κατά   τη   διάρκεια   του   εκάστοτε   Πρωταθλήματος   της αγωνιστικής  περιόδου  2022-2023,  θα  πρέπει  να  κατατίθενται  από  τα  Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά  Σωματεία  ή  τις  Π.Α.Ε.,  και  στην  αρμόδια  υπηρεσία  Λογιστηρίου  της Ε.Π.Ο., ομοίως και για τα Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ε.Π.Σ.

 

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Διπλωμάτων Προπονητών

Οι  κατηγορίες  των  Διπλωμάτων  UEFA/Ε.Π.Ο   προπονητών  ποδοσφαίρου  στην Ελλάδα    είναι:    UEFA    (NATIONAL)    C,    NATIONAL    (C)    PLUS,    NATIONAL GOALKEEPER (C), NATIONAL FUTSAL (C), UEFA FUTSAL B, UEFA GOALKEEPER B, UEFA GOALKEEPER A, UEFA B, UEFA YOUTH Β, UEFA ELITE YOUTH A, UEFA A, και UEFA PRO.

 

Άρθρο 5

Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του Διπλώματος UEFA/Ε.Π.Ο που κατέχει

 1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν  το δικαίωμα  να  ασκήσουν το  επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο τους και εφόσον είναι κάτοχοι Προπονητικής Ταυτότητας σε ισχύ, ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Προπονητής Βοηθός Προπονητή Προπονητής Φυσικής Κατάστασης Προπονητής Τερματοφυλάκων
1 Super League 1 Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον ή UEFA

Goalkeeper B

2 Super League 2 Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον ή UEFA

Goalkeeper B

3 Κ-19 &Κ-17 &Κ-15

Super League 1

Δίπλωμα UEFA ELITE YOUTH A ή Δίπλωμα

UEFA A

Δίπλωμα UEFA B

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

4 Κ-19 &Κ-17

Super League 2

Δίπλωμα UEFA A

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA B

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFAC

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

5 Γ’ Εθνική Δίπλωμα UEFA A

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA B

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper
6 Μικτές Ομάδες Ενώσεων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper
7 A’ Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA B

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

8 Β’ Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

9 Γ’ Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

10 Ανώτατες (Α1,Α) Κατηγορίες Τοπικών Ερασιτεχνικών

Πρωταθλημάτων

Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper
11 Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper
12 Τμήματα Υποδομής ΕΠΣ Σωματείων

Κ-6 / Κ-16

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

13 Πρωτάθλημα Σάλας:

1η Κατηγορία Ανδρών

Δίπλωμα UEFA FUTSAL B Δίπλωμα National Futsal (C) τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper

 

14 Πρωτάθλημα Σάλας:

2η Κατηγορία Ανδρών

Δίπλωμα UEFA FUTSAL Β ή

National FUTSAL (C)

Δίπλωμα UEFA C ή

National FUTSAL (C)

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

15 Τμήματα Υποδομής

Σωματείων Σάλας (Κ- 18)

Δίπλωμα UEFA FUTSAL Β Δίπλωμα UEFA C ή

National FUTSAL (C)

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον ή

National Goalkeeper

16 Τμήματα Υποδομής

Σωματείων Σάλας (Κ-9

/ Κ-16)

Δίπλωμα National FUTSAL (C)

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C ή National FUTSAL (C) τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον ή National Goalkeeper
17 Πρωτάθλημα

Ποδοσφαίρου Άμμου

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

Δίπλωμα UEFA C

τουλάχιστον

 

 

Στις ομάδες Super League 2 στις οποίες λειτουργεί ηλικιακό τμήμα Κ-15 ο προπονητής πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον Διπλώματος UEFA Β.

 

 1. Όσοι  προπονητές   έχουν   ολοκληρώσει   τον   κύκλο   μαθημάτων   σε   σχολή προπονητών UEFA / Ε.Π.Ο. και είναι υπό Καθεστώς Αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι  την  ολοκλήρωση  αυτής  ως  προπονητές  της  αντίστοιχης  κατηγορίας Διπλώματος.

Η   Βεβαίωση   Αξιολόγησης   ενός   προπονητή,   θα   πρέπει   να   περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα έγγραφα / δικαιολογητικά που με ηλεκτρονικό τρόπο αποκλειστικά καταθέτει  ένα  Ερασιτεχνικό  Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  ή  μια  Π.Α.Ε.,  στην  αρμόδια υπηρεσία  της  Ε.Π.Ο.,  προκειμένου  να  εκδοθεί  το  Δελτίο  Πιστοποίησης  προπονητή (σημ.:   (Α’)   προπονητή   /   βοηθού   προπονητή   /   προπονητή   τερματοφυλάκων   / προπονητή φυσικής κατάστασης).

 

 1. Ομάδα που  πέτυχε  την  άνοδό  της  στην  Super  League  2  κατά  την  τελευταία αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής της έχει Δίπλωμα UEFA A (ή εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που τον θέτουν σε Καθεστώς Αξιολόγησης UEFA Α) μπορεί να  ξεκινήσει  το  νέο  Πρωτάθλημα  2022-2023  με  τον  ίδιο  προπονητή.  Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος Διπλώματος UEFA PRO.

 

 1. Προπονητής  ποδοσφαίρου   UEFA   /   Ε.Π.Ο.   δεν   έχει   δικαίωμα   να   εκτελεί καθήκοντα   προπονητή   (σημ:   (Α΄)   προπονητής   /   βοηθός   προπονητής   / προπονητής τερματοφυλάκων / προπονητής φυσικής κατάστασης), παράλληλα σε μια Π.Α.Ε. και σε οποιοδήποτε τμήμα υποδομής-ακαδημίας της, ή σε δύο ή περισσότερα  Ερασιτεχνικά  Ποδοσφαιρικά  Σωματεία,  έστω  και  χωρίς  αμοιβή. Εξαιρείται η περίπτωση να είναι προπονητής σε μία ομάδα ενός Ερασιτεχνικού

 

Σωματείου,  Πρωταθλήματος  Ε.Π.Σ.  και  ταυτόχρονα  προπονητής  σε  τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου Σωματείου ή αντίστοιχα στις Μικτές Ομάδες μίας Ε.Π.Σ.

 

 

Άρθρο 6

Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και Π.Α.Ε.

 1. 1. Τα  Ερασιτεχνικά  Ποδοσφαιρικά  Σωματεία  και  οι   Π.Α.Ε.  υποχρεούνται  να προσλαμβάνουν  και  να  απασχολούν  προπονητές  σε  όλα  τα  τμήματά  τους κατόχους Διπλώματος UEFA / Ε.Π.Ο. και αντίστοιχα Προπονητικής Ταυτότητας UEFA  /  Ε.Π.Ο σε  ισχύ,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Άρθρο  5  παρ.  1  του παρόντος Κανονισμού Προπονητών, με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, καθώς και όσο αυτή διαρκεί.

Δεν δύναται η πρόσληψη Προπονητή, για όποια θέση Βοηθού Προπονητή, ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή Π.Α.Ε., των οποίων η συνεργασία με  τον  Α’  Προπονητή  έχει  λήξει  και  για  όσο  χρονικό  διάστημα  αυτή  η  θέση παραμένει ανεκπλήρωτη.

 

2.

α)    Στα  Πρωταθλήματα  ευθύνης  των  Ε.Π.Σ.  η  πρόσληψη  προπονητή  με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων τους. Στην περίπτωση που σε μία Ε.Π.Σ. δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών (με Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ) για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσης, η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Σ. θα απευθύνει ερώτημα -το οποίο θα συνοδεύεται με  σχετικό  έγγραφο  του  τοπικού  συνδέσμου  προπονητών-  στην  Τεχνική Επιτροπή  της  Ε.Π.Ο.,  η  οποία  θα  αποφασίζει,  σε  συνεργασία  με  την Π.Ε.Π.Π. και θα εισηγείται σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο  της  επάρκειας  θα  υπολογίζονται  μόνο  οι  προπονητές  που  έχουν Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ σύμφωνα με το Μητρώο Προπονητών της Ε.Π.Ο.

Οι Ε.Π.Σ. που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση Ποδοσφαιρικά Σωματεία τους, να μην  χρησιμοποιούν  πιστοποιημένους  προπονητές,  δεν  θα  επιτρέπουν  σε  κανένα φυσικό  πρόσωπο  να  εισέρχεται  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  να  εκτελεί  καθήκοντα προπονητή   από   την   Τεχνική   Περιοχή.   Αν   τα   Ποδοσφαιρικά   Σωματεία   αυτά χρησιμοποιούν   πιστοποιημένο   προπονητή   θα   ακολουθείται   η   διαδικασία   που

 

προβλέπεται  από  τον  παρόντα  Κανονισμό,  για  την  έκδοση  του  σχετικού  Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.

β)    Για   το   Πρωτάθλημα   της   Γ’   Εθνικής   Ερασιτεχνικής   Κατηγορίας   της αγωνιστικής  περιόδου 2022-2023 ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις:

 • Δύναται να  ξεκινήσει  μία  ομάδα  την  αγωνιστική  περίοδο  2022-2023  με προπονητή  κάτοχο  Διπλώματος  UEFA  B,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει  να  είναι  κάτοχος  Διπλώματος  UEFA  Α.  Ο  προπονητής  που  θα εργαστεί με το παραπάνω καθεστώς οφείλει να συμμετάσχει στη σχολή UEFA  A  που  θα  υλοποιήσει  η  Ε.Π.Ο.  εντός  της  αγωνιστικής  περιόδου 2022-2023.
 • Σε Ε.Π.Σ.  στις  οποίες  δεν  υπάρχει  επαρκής  αριθμός  προπονητών  με Προπονητική Ταυτότητα UEFA A σε ισχύ, δύναται η Ε.Π.Σ. να απευθύνει ερώτημα  -το  οποίο  θα  συνοδεύεται  με  σχετικό  έγγραφο  του  τοπικού συνδέσμου προπονητών- στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Π., σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.
 • Ένα Ερασιτεχνικό  Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  που  πέτυχε  την  άνοδο  στο Πρωτάθλημα  Γ΄  Εθνικής  Κατηγορίας  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2022- 2023 με προπονητή κάτοχο Διπλώματος UEFA B, δύναται να ξεκινήσει το Πρωτάθλημα   Γ΄   Εθνικής   Κατηγορίας   με   τον   ίδιο   προπονητή.   Ο προπονητής  που  θα  εργαστεί  με  το  παραπάνω  καθεστώς  οφείλει  να συμμετάσχει στη σχολή UEFA A που θα υλοποιήσει η Ε.Π.Ο. εντός της αγωνιστικής περιόδου 2022-

γ)    Κάθε   Ποδοσφαιρικό   Σωματείο   που   διαθέτει   τμήματα   υποδομών   και συμμετέχει  στα  Πρωταθλήματα  υποδομών  της  Ε.Π.Σ.,  υποχρεούται  σε συνεργασία  με  προπονητή.  Προπονητής  των  τμημάτων  υποδομών  ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που  διαθέτει  το  κατάλληλο  Δίπλωμα  UEFA  /  Ε.Π.Ο.,  σύμφωνα  με  τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος.

δ)    Ειδικότερα για τα Πρωταθλήματα Γυναικών και Futsal, μια Ε.Π.Σ. δύναται να απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προπονητών με Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ.

 

Άρθρο 7

Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

Οι  οικονομικές  διαφορές  που  προκύπτουν  μεταξύ  προπονητών  και  Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων ή Π.Α.Ε. επιλύονται από την Α’ ΕΕΟΔ της Ε.Π.Ο.

Οι  αποφάσεις  αυτές  προσβάλλονται  σε  δεύτερο  βαθμό  ενώπιον  του  Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

 

 

Άρθρο 8

Τεχνική Επιτροπή

Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί η Τεχνική Επιτροπή, της οποίας οι αρμοδιότητες συνίστανται, μεταξύ   άλλων,   στην   εφαρμογή   και   υλοποίηση   των   διατάξεων   του   παρόντος Κανονισμού,  του  Κανονισμού  λειτουργίας σχολής  προπονητών,  των διατάξεων  του CONVENTION  2010,  2015  και  2020  και  του  GRASSROOTS  CHARTER,  καθώς

επίσης στην επίλυση όλων των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των.

Η Τεχνική Επιτροπή είναι επταμελής και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος  της  Ε.Ε.  της  Ε.Π.Ο.,  τον  Αναπληρωτή  Πρόεδρο  και  πέντε  (5)  μέλη,  εκ  των οποίων  υποχρεωτικά  τρία  (3)  μέλη-προπονητές,  που  ορίζονται  από  την  Ε.Ε.  της Ε.Π.Ο.  Εκ  των  προπονητών-μελών  αυτών  τα  δύο  πρέπει  να  έχουν  υποχρεωτικά Δίπλωμα  κατηγορίας  UEFA  PRO  και  το  τρίτο  τουλάχιστον  Δίπλωμα  UEFA  Α.  Η Εκτελεστική  Επιτροπή  της  Ε.Π.Ο.  ορίζει  ένα  μέλος  της  Επιτροπής  ως  Τεχνικό Διευθυντή,  κάτοχο  Διπλώματος  UEFA  PRO,  έναν  ως  υπεύθυνο  του  GRASROOTS CHARTER και τα καθήκοντα ενός εκάστου των λοιπών μελών όπως και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά για την σύνθεση της Επιτροπής και να ορίσει αυτήν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της (Άρθρα 42, 46).

Ο  Τεχνικός  Διευθυντής  έχει  μόνιμη  έδρα  τα  γραφεία  της  Ε.Π.Ο.  και  τα  ειδικότερα καθήκοντά του προσδιορίζονται από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 9 Επιτροπή Ισοτιμιών

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών Σχολών Προπονητών Ποδοσφαίρου που προέρχονται από σχολές προπονητών ανεξάρτητων φορέων, η ισοτιμία αυτών όπως και η κατάταξή τους σε ανάλογη κατηγορία, γίνεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών της Ε.Π.Ο. η οποία

 

αποφασίζει    με    γνώμονα    τους    Κανονισμούς    της    Ε.Π.Ο    και    των    Διεθνών Συνομοσπονδιών (FIFA, UEFA).

Στην Επιτροπή Ισοτιμιών συμμετέχουν:

α)    Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, ως Πρόεδρος,

β)    Ένα (1) μέλος της Τεχνικής Επιτροπής.

γ)    Ένας δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.

Η  Επιτροπή  ορίζεται  από  την  Ε.Ε.  της  Ε.Π.Ο.,  εδρεύει  στην Ε.Π.Ο.  και  καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος αυτής. Η διαδικασία θα ακολουθήσει όλα τα βήματα που προβλέπονται στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο CONVENTION 2020.

 

 

Άρθρο 10

Μητρώο Προπονητών- Προπονητική Ταυτότητα – Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή (Άδεια Εισόδου στον Αγωνιστικό Χώρο / Τεχνική Περιοχή)

1.         Μητρώο Προπονητών

Στην Ε.Π.Ο. τηρείται Μητρώο Προπονητών ανά κατηγορία Διπλώματος.

Η    Ε.Π.Ο.    εκδίδει    Προπονητικές    Ταυτότητες    και    Δελτία    Πιστοποίησης Προπονητών. Οι Προπονητικές Ταυτότητες διακρίνονται σε:

α)    Προπονητικές  Ταυτότητες  UEFA,  οι  οποίες  απονέμονται  σε  κατόχους Διπλωμάτων UEFA CONVENTION 2010, 2015 και 2020 UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C, UEFA GOALKEEPER B, UEFA GOALKEEPER A, UEFA YOUTH Β, UEFA ELITE YOUTH A, UEFA FUTSAL B.

β)    Προπονητικές  Ταυτότητες  Ε.Π.Ο.,  οι  οποίες  απονέμονται  σε  κατόχους Διπλωμάτων  UEFA  NATIONAL  (C),  NATIONAL  (C)  PLUS,  NATIONAL GOALKEEPER (C), NATIONAL FUTSAL (C).

Οι  Προπονητικές  Ταυτότητες  UEFA  /  Ε.Π.Ο.,  όπως  προβλέπεται  από  τη  Σύμβαση αμοιβαίας   αναγνώρισης   προπονητικών   προσόντων   της   UEFA,   αναθεωρούνται υποχρεωτικά εντός τριετίας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω Σύμβαση.

 

2.         Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή

Το   Δελτίο   Πιστοποίησης   Προπονητή   αποτελεί   ειδικό   έγγραφο   για   κάθε προπονητή, αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του εντός της Τεχνικής Περιοχής.   Κάθε   νέα   αγωνιστική   περίοδο   η   Ε.Π.Ο.   για   τα   Πανελλήνια Επαγγελματικά   και   Ερασιτεχνικά   Πρωταθλήματα   και   τα   Πρωταθλήματα υποδομής των Ερασιτεχνικών Τμημάτων των Π.Α.Ε., καθώς και οι Ε.Π.Σ. για τα λοιπά   Ερασιτεχνικά   Πρωταθλήματα   ευθύνης   τους,   εκδίδουν   τα   Δελτία

 

Πιστοποίησης  των  Προπονητών  τους  (Α’  προπονητής,  βοηθός  προπονητής, προπονητής  τερματοφυλάκων  και  προπονητής  φυσικής  κατάστασης)  για  τον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική Περιοχή).

Το   Δελτίο   Πιστοποίησης   Προπονητή,   είναι   ονομαστικό   και   αναγράφει   το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή την Π.Α.Ε. που ανήκει ο προπονητής. Σε  ότι  αφορά τα  Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά  Σωματεία των Ε.Π.Σ.,  το Δελτίο Πιστοποίησης  Προπονητή  εκδίδεται  μια φορά  ανά  αγωνιστική περίοδο  και  το κόστος  επιβαρύνει  τον  προπονητή.  Σε  περίπτωση  αλλαγής  προπονητή  ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της Π.Α.Ε., θα πρέπει να εκδίδεται νέο Δελτίο Πιστοποίησης από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο. ή από την οικεία Ε.Π.Σ.,   με   την   υποβολή   νέων   δικαιολογητικών   από   το   Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή την Π.Α.Ε.

 

3.         Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

α)    Πριν   την   έναρξη   κάθε   αγωνιστικής   περιόδου   (για   κάθε   κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την προκήρυξη του εκάστοτε Πρωταθλήματος,    θα    πρέπει    να    κατατίθενται    αποκλειστικά    και    με ηλεκτρονικό τρόπο στο Τμήμα Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο. (ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr ή αντίστοιχα στην εκάστοτε οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ.), τα έγγραφα/δικαιολογητικά έκδοσης  του  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή  αγωνιστικής  περιόδου 2022-2023.  Η  αποστολή  των  δικαιολογητικών  θα  πραγματοποιείται  το αργότερο  έως  και  είκοσι  μια  (21)  ημέρες  πριν  από  την  έναρξη  της  κάθε κατηγορίας   Πρωταθλήματος   ξεχωριστά   ώστε   όλοι   οι   προπονητές   (Α’ προπονητής   /   βοηθός  προπονητής   /  προπονητής   τερματοφυλάκων   / προπονητής  φυσικής  κατάστασης),  όλων  των  κατηγοριών,  να  έχουν  το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους.

Όλα   τα   Ερασιτεχνικά   Ποδοσφαιρικά   Σωματεία   ή   Π.Α.Ε.   έχουν   την υποχρέωση να έχουν εκπληρώσει τουλάχιστον τη θέση του (Α’) προπονητή τους   και   να   έχουν   προμηθευτεί   το   Δελτίο   Πιστοποίησης   Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

β)    Η   ιδιότητα   του   προπονητή   καταγράφεται   στο   Δελτίο   Πιστοποίησης Προπονητή  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στο  Ιδιωτικό  Συμφωνητικό/ Σύμβαση μεταξύ του εκάστοτε Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της  Π.Α.Ε.  και  του  (Α΄)  προπονητή  ή  του  βοηθού  προπονητή  ή  του προπονητή   τερματοφυλάκων   ή   του   προπονητή   φυσικής   κατάστασης,

 

καθώς   και   στην   «Κατάσταση   Συμφωνητικών»   Δ.Ο.Υ.   (όπου   ομοίως αναγράφεται   συγκεκριμένα   η   ειδικότητα:   (Α΄)   προπονητής   /   βοηθός προπονητής κ.λπ.) και που συνοδεύει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό/Σύμβαση, μεταξύ  ενός  Ερασιτεχνικού  Ποδοσφαιρικού  Σωματείου  ή  μιας  Π.Α.Ε.  και ενός προπονητή και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο. μαζί με τα έγγραφα/δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

γ)    Για  όλους  τους  προπονητές  όλων  των  βαθμίδων,  που  επιθυμούν  να συνεργαστούν με μια Π.Α.Ε., απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ όσων άλλων τυπικών χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων προβλέπονται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 είναι: Η αναγγελία πρόσληψης μισθωτού (Έντυπο 3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) από την εκάστοτε Π.Α.Ε. με τον Κωδικό Εργασίας που αντιστοιχεί  στην  ειδικότητα  «Επαγγελματίες  Αθλητές  και  Προπονητές», καθώς και η «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με καταγεγραμμένη την ειδικότητα προπονητή που πρέπει να συνοδεύει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό / Σύμβαση, μεταξύ μιας Π.Α.Ε. και ενός προπονητή.

δ)    Οι  προπονητές  που  επιθυμούν  να  συνεργαστούν  με  μια  Π.Α.Ε.  /  ένα ερασιτεχνικό σωματείο, ενώ παράλληλα είναι συνταξιούχοι ή υπηρετούν στα Σώματα   Ασφαλείας,   τις   Ένοπλες   Δυνάμεις   (ως   ένστολο   ή   πολιτικό προσωπικό)  ή  είναι  υπάλληλοι  του  Δημοσίου,  πολιτικοί  υπάλληλοι  των Υπουργείων και της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλοι ΔΕΚΟ, Νομαρχιακοί, Δημοτικοί  και  Κοινοτικοί  υπάλληλοι,  εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση πρόσληψης  τους  από  τις  Π.Α.Ε.  (Έντυπο  3:  Ενιαίο  Έντυπο  Αναγγελίας Πρόσληψης) και υποχρεούνται να καταθέτουν στην Π.Α.Ε. ως αποδεικτικό της επαγγελματικής τους σχέσης με τον φορέα του Δημοσίου που οργανικά ανήκουν, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία ανήκουν ή συνταξιοδοτούνται, με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, την οποία βεβαίωση η Π.Α.Ε. οφείλει στη συνέχεια να προσκομίσει μαζί  με  τα  έγγραφα/δικαιολογητικά  έκδοσης  του  Δελτίου  Πιστοποίησης Προπονητή     αγωνιστικής     περιόδου     2022-2023.     Η     «Κατάσταση Συμφωνητικών»    Δ.Ο.Υ.    (με    καταγεγραμμένη    την    ειδικότητα:    (Α΄) προπονητής  /  βοηθός  προπονητής  κ.λπ.),  που  θα  συνοδεύει  το  Ιδιωτικό Συμφωνητικό / Σύμβαση μεταξύ της Π.Α.Ε. και του προπονητή θα πρέπει να  κατατίθεται  μαζί  με  τα  έγγραφα/δικαιολογητικά  έκδοσης  του  Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

 

ε)    Για  όλους  τους  προπονητές  (όλων  των  κατηγοριών  UEFA  /  Ε.Π.Ο),  που έχουν πολυετείς Συμβάσεις Ορισμένου ή Αορίστου χρόνου με μια Π.Α.Ε., εφόσον η αναγγελία πρόσληψης τους (Έντυπο 3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης)  έχει  εξαρχής  γίνει  με  τον  Κωδικό  Εργασίας  που  αντιστοιχεί στην ειδικότητα «Επαγγελματίες Αθλητές και Προπονητές», κατατίθεται στην αρμόδια  Υπηρεσία  Ε.Π.Ο.  ως  έχει,  μαζί  με  τα  έγγραφα/δικαιολογητικά έκδοσης  του  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή  αγωνιστικής  περιόδου 2022-2023. Σε περίπτωση που η καταχωρημένη ιδιότητα στην  αναγγελία πρόσληψης μισθωτού (Έντυπο 3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) είναι   διαφορετική   από   την   ειδικότητα:   «Επαγγελματίες   Αθλητές   και Προπονητές»,    θα   πρέπει    να    γίνει    μεταβολή    της    ειδικότητας    σε:

«Επαγγελματίες   Αθλητές   και   Προπονητές».   Ομοίως,   η   «Κατάσταση Συμφωνητικών»  Δ.Ο.Υ.  (με  καταγεγραμμένη  την  ειδικότητα  προπονητή: σημ. (Α΄) προπονητής / βοηθός προπονητής κ.λπ.), θα πρέπει να συνοδεύει το  Ιδιωτικό  Συμφωνητικό/Σύμβαση  μεταξύ  της Π.Α.Ε.  και  του  προπονητή (για   όλες   τις   ιδιότητες   προπονητών)   και   να   κατατίθεται   μαζί   με   τα έγγραφα/δικαιολογητικά  έκδοσης  του  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

 

4.    Αποχώρηση Προπονητή (Α΄ Προπονητή / Βοηθού Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης) από ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείο / Π.Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, εφόσον υπάρξει Λύση Συνεργασίας ενός προπονητή με ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή μια Π.Α.Ε., θα πρέπει να κατατίθεται από το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή μια Π.Α.Ε., εντός επτά (7) ημερών, αποκλειστικά και με ηλεκτρονικό τρόπο:

 • Στην εκάστοτε οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ.)
 • Στο  Τμήμα   Ανάπτυξης   &   Εκπαίδευσης   της   Διεύθυνσης   Στρατηγικού Σχεδιασμού   &  Ανάπτυξης  Ποδοσφαίρου   Ε.Π.Ο.  (ηλεκτρονική   διεύθυνση: proponites@epo.gr), τα εξής έγγραφα/δικαιολογητικά:

 

 • Για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία:

α)    Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), για τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή.

β)    Η  «Κατάσταση  Συμφωνητικών»  Δ.Ο.Υ.   με  τη  λύση  συνεργασίας  του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών).

 

 • Για τις Π.Α.Ε.:

α)      Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), για τη  λύση συνεργασίας με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών).

β)    Η   Αναγγελία   Οικειοθελούς   Αποχώρησης   Μισθωτού   (Έντυπο   5)   ή   η Καταγγελία  Σύμβασης  (Έντυπο  6)  του  προπονητή,  με  εξαίρεση  τους προπονητές που ανήκουν στην ως άνω περίπτωση του παρόντος Άρθρου (Άρθρο 10 / παρ.3-vi&vii).

γ)    Η «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με τη λύση συνεργασίας της Π.Α.Ε. με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών).

 

5.    Έκδοση    Δελτίου    Πιστοποίησης    Προπονητή   κατά    τη    διάρκεια    της αγωνιστικής περιόδου

α)    Εφόσον,   κατά   τη   διάρκεια   της   αγωνιστικής   περιόδου   υπάρξει   λύση συνεργασίας  ενός  (Α’)  προπονητή  με  ένα  Ερασιτεχνικό  Ποδοσφαιρικό Σωματείο, το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο έχει την υποχρέωση να καλύψει  την  «κενή»  θέση  του  Α’  προπονητή  του,  με  Α’  προπονητή Κατηγορίας UEFA (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 5 / παρ.1 & 2 του  παρόντος  Κ.Π.Π.  2022-2023),  σε  χρονικό  περιθώριο  που  δεν  θα υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες,  από  την  ημερομηνία  που  λύθηκε  η συνεργασία με τον απερχόμενο Α’ προπονητή.

β)    Το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών που δίνεται ως προθεσμία στα Ερασιτεχνικά  Ποδοσφαιρικά  Σωματεία  για  την  κάλυψη  της  θέσης  του  Α’ προπονητή   τους,   προκύπτει   από   την   ημερομηνία   καταχώρησης   της τελευταίας  ημέρας  απασχόλησης  του  απερχόμενου  Α’  προπονητή  στο Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο, όπως αυτή ορίζεται και αναγράφεται στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. και όχι από την ημερομηνία που επιλέγει  εντός  της  προθεσμίας  των  επτά  (7)  ημερών  το  Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό    Σωματείο,    προκειμένου    να    υποβάλει    τα    έγγραφα- δικαιολογητικά (όπως αυτά προβλέπονται για τη λύση συνεργασίας με έναν προπονητή, στο Άρθρο 10 / παρ.4 του παρόντος Κ.Π.Π. 2022-2023), προς την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο. ή αντίστοιχα στις Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ.).

γ)    Εφόσον κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου υπάρξει αποχώρηση ενός Α’ προπονητή ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή μιας Π.Α.Ε.,  δεν   δύναται  η  έκδοση  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή  2022- 2023, σε νέο Α’ προπονητή του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή

 

της Π.Α.Ε., αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία της λύσης συνεργασίας με τον απερχόμενο Α’ προπονητή τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ως άνω περίπτωση του παρόντος Άρθρου (Άρθρο 10 / παρ.4).

δ)    Εφόσον, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου λυθεί η συνεργασία με τον  Α’  προπονητή  ενός  Ερασιτεχνικού  Ποδοσφαιρικού  Σωματείου  ή  μιας Π.Α.Ε., δεν είναι δυνατή η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2022- 2023 για τη θέση του βοηθού προπονητή, του προπονητή τερματοφυλάκων και του προπονητή φυσικής κατάστασης, για όσο χρονικό διάστημα η θέση του  Α’  προπονητή,  παραμένει  ανεκπλήρωτη  και  μέχρι  να  εκδοθεί  Δελτίο Πιστοποίησης   Προπονητή   αγωνιστικής   περιόδου   2022-2023   από   την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο., για το νέο Α’ προπονητή, σύμφωνα με τα Άρθρα: 5 / 6 / 10 του παρόντος Κ.Π.Π. 2022-2023.

 

6.    Προσωρινή Άδεια Εισόδου Προπονητών στην Τεχνική Περιοχή

Η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.  προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών, σε κάθε περίπτωση και όπου κρίνει απαραίτητο, πριν εκδώσει κάθε Δελτίο  Πιστοποίησης  Προπονητή,  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  χορηγήσει  αντίστοιχα, Προσωρινή Άδεια Εισόδου σε έναν προπονητή ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή μιας Π.Α.Ε., πριν την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,  για  κάθε  κατηγορία  Πρωταθλήματος.  Η  αρμόδια  υπηρεσία  της  Ε.Π.Ο. διατηρεί  επίσης  το  δικαίωμα,  όπου  κρίνει  απαραίτητο,  να  εγκρίνει  ή  να  απορρίψει αίτημα   χορήγησης   Προσωρινής   Άδειας   Εισόδου   ενός   Α’   προπονητή   ενός Ερασιτεχνικού   Ποδοσφαιρικού   Σωματείου   ή   μιας   Π.Α.Ε.   κατά   τη   διάρκεια   της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος.

 

Έκδοση Προσωρινής Άδειας Εισόδου στην Τεχνική Περιοχή για Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία ή Π.Α.Ε.

 • Ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή μια Π.Α.Ε., κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,  έχει  δικαίωμα  να  αιτηθεί  την  έκδοση  Προσωρινής Άδειας  Εισόδου  στην  Τεχνική  Περιοχή  για  ένα  νέο  (Α’)  προπονητή,  στην περίπτωση που έχει προηγηθεί σύμφωνα με τον Κ.Π.Π. 2022-2023, η λύση της συνεργασίας με τον προηγούμενο / απερχόμενο (Α’) προπονητή, για τον οποίο είχε  το  Ερασιτεχνικό  Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  ή  η  Π.Α.Ε.,  εκδώσει  Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, σύμφωνα με όσα ισχύουν στον Κ.Π.Π. 2022-2023.
 • Η Προσωρινή  Άδεια  Εισόδου  ενός  Α’  προπονητή,  για  ένα  Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο δεν μπορεί να εκδοθεί εκτός του χρονικού περιθωρίου

 

των είκοσι (20) ημερών που προβλέπεται από τον Κ.Π.Π. 2022-2023 για την κάλυψη της θέσης του νέου (Α’) προπονητή.

 • Σε  κάθε   περίπτωση,   κάθε   αίτημα   από   ένα   Ερασιτεχνικό   Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή μια Π.Α.Ε., για την Προσωρινή Άδεια Εισόδου ενός Α’ προπονητή, θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  έως  και  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη διεξαγωγή  του  ποδοσφαιρικού  αγώνα  (για  τον  οποίο  αιτείται  η  Προσωρινή Άδεια Εισόδου Προπονητή), με την αποστολή στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Ανάπτυξης &  Εκπαίδευσης  Προπονητών  της  Διεύθυνσης  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  & Ανάπτυξης       Ποδοσφαίρου       Ε.Π.Ο.       /       ηλεκτρονική       διεύθυνση: proponites@epo.gr), των εξής έγγραφων / δικαιολογητικών:

 

 • Για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία:

α)    Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), με το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Άδειας Εισόδου στον Α’ προπονητή.

β)    Το    Ιδιωτικό    Συμφωνητικό    /    Σύμβαση    μεταξύ    του    Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού  Σωματείου  και  του  Α’  προπονητή,  σύμφωνα  με  τα  όσα ισχύουν στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

γ)    Την «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με την έναρξη της συνεργασίας του   Ερασιτεχνικού   Ποδοσφαιρικού   Σωματείου   με   τον   Α’   προπονητή, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

δ)    Αντίγραφο  της  Προπονητικής  Ταυτότητας  UEFA  /  Ε.Π.Ο.  σε  ισχύ  του  Α’ προπονητή.

 

 • Για τις Π.Α.Ε.:

α)    Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), με το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Άδειας Εισόδου στον Α’ προπονητή.

β)    Η  αναγγελία  πρόσληψης  (σημ:  Έντυπο  3:  Ενιαίο  Έντυπο  Αναγγελίας Πρόσληψης) του Α’ προπονητή, σύμφωνα και με τα όσα ισχύουν στην ως άνω περίπτωση του Άρθρου 10 / παρ.3 του παρόντος Κ.Κ.Π. 2022-2023.

γ)    Το   Ιδιωτικό   Συμφωνητικό   /   Σύμβαση   μεταξύ   της   Π.Α.Ε.   και   του   Α’ προπονητή, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

δ)    Η «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με την έναρξη της συνεργασίας της Π.Α.Ε. με τον Α’ προπονητή, σύμφωνα και με τα όσα ισχύουν στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

 

ε)    Αντίγραφο  της  Προπονητικής  Ταυτότητας  UEFA  /  Ε.Π.Ο.  σε  ισχύ  του  Α’ προπονητή.

 

 • Σε περίπτωση που ένας προπονητής βρίσκεται σε Καθεστώς Αξιολόγησης UEFA, είναι υποχρεωτικό όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με το Άρθρο 5  /  παρ.2  του  παρόντος  Κ.Π.Π  2022-2023,  να  κατατίθεται  και  η σχετική Βεβαίωση Αξιολόγησης Προπονητή UEFA που του εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

 

 • Το αίτημα για έκδοση Προσωρινής Άδειας Εισόδου στην Τεχνική Περιοχή θα   πρέπει   να   υποβάλλεται   από   το   ενδιαφερόμενο   Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  ή  Π.Α.Ε.,  υπογεγραμμένο  νομίμως,  με  αριθμό πρωτοκόλλου  και  ημερομηνία  σύνταξης,  να  καταγράφεται  σε  αυτό  η κατηγορία  Πρωταθλήματος  που  συμμετέχει,  ο  αριθμός  της  αγωνιστικής του Πρωταθλήματος, τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία ή Π.Α.Ε., που θα αγωνιστούν μεταξύ τους, η ακριβής ημερομηνία και ώρα τέλεσης του ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και το γήπεδο που έχει οριστεί για να γίνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός αγώνας.

 

 • Η  Προσωρινή   Άδεια   Εισόδου   στην   Τεχνική   Περιοχή   για   έναν   Α’ προπονητή,  έχει  χρονική  διάρκεια  μόνο  για  την ημέρα  και  την ώρα  του ποδοσφαιρικού αγώνα για τον οποίο εκδίδεται.

 

 • Εφόσον υπάρξει έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο. για την Προσωρινή Άδεια  Εισόδου  ενός  (Α’)  προπονητή  ενός  Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού  Σωματείου  ή  μιας  Π.Α.Ε.,  σχετικό  έγγραφο  περί  της έγκρισης  της  Προσωρινής  Άδειας  Εισόδου  στην  Τεχνική  Περιοχή,  θα κοινοποιείται   με   ηλεκτρονικό   τρόπο   στην   επίσημα   καταχωρημένη ηλεκτρονική    διεύθυνση    (email)    του    Ερασιτεχνικού    Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της Π.Α.Ε., από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

 

7.    Μεταβολή Ιδιότητας ενός Πιστοποιημένου Προπονητή

Εάν  ένα  Ερασιτεχνικό  Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  ή  Π.Α.Ε.  κατά  τη  διάρκεια  της αγωνιστικής περιόδου, επιθυμεί να εναλλάξει την ιδιότητα ήδη πιστοποιημένου του με  Δελτίο  Πιστοποίησης  Προπονητή  2022-2023,  μεταξύ  των  ιδιοτήτων  του:  Α’ προπονητή / βοηθού προπονητή και εφόσον η διαδικασία αυτή είναι σύμφωνη με τα  όσα  ισχύουν  και  στην  ως  άνω  περίπτωση  του  Άρθρου  5  /  παρ.1  &  2  του

 

παρόντος  Κ.Κ.Π.  2022-2023,  θα  πρέπει  να  κατατίθενται  από  το  Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  ή  Π.Α.Ε.,  αποκλειστικά  και  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  στο Τμήμα  Ανάπτυξης  &  Εκπαίδευσης  της  Διεύθυνσης  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  & Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο. (ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr), τα εξής έγγραφα-δικαιολογητικά:

 

 • Για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία:

α)    Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), με το αίτημα για μεταβολή της ιδιότητας του Α’ προπονητή / βοηθού προπονητή.

β)    Το    Ιδιωτικό    Συμφωνητικό    /    Σύμβαση    μεταξύ    του    Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου και του προπονητή με τη μεταβολή ιδιότητας του Α’  προπονητή  /  βοηθού  προπονητή,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ισχύουν  στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

γ)    Την «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με τη μεταβολή ιδιότητας του Α’ προπονητή / βοηθού προπονητή, σύμφωνα με όσα ισχύουν στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

δ)    Αντίγραφο της Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. του Α’ προπονητή / βοηθού προπονητή.

 

 • Για τις Π.Α.Ε.:

α)    Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), με το αίτημα για μεταβολή της ιδιότητας του Α’ προπονητή / βοηθού προπονητή.

β)    Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό/Σύμβαση μεταξύ της Π.Α.Ε. και του προπονητή με τη μεταβολή ιδιότητας του Α’ προπονητή / βοηθού προπονητή, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

γ)    Η  «Κατάσταση  Συμφωνητικών»  Δ.Ο.Υ.  με  τη  μεταβολή  ιδιότητας  του  Α’ προπονητή  /  βοηθού  προπονητή,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ισχύουν  στον παρόντα Κ.Κ.Π. 2022-2023.

δ)    Αντίγραφο της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA / Ε.Π.Ο. του Α’ προπονητή

/ βοηθού προπονητή.

 

 

 • Σε  κάθε   περίπτωση   που   ένας   προπονητής   κάθε   Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή Π.Α.Ε. βρίσκεται σε Καθεστώς Αξιολόγησης UEFA, είναι υποχρεωτικό όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με το Άρθρο  5  /  παρ.2  του  παρόντος  Κ.Π.Π  2022-2023,  να  κατατίθεται  και  η

 

σχετική Βεβαίωση Αξιολόγησης Προπονητή UEFA, που του εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

 

Κάθε προπονητής ο οποίος δεν διαθέτει το ως άνω Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής   περιόδου   2022-2023,   ή   αντίστοιχα   Προσωρινή   Άδεια   Εισόδου Προπονητών  για  την  Τεχνική  Περιοχή»  που  έχει  εκδώσει  η  αρμόδια  υπηρεσία  της Ε.Π.Ο., απαγορεύεται να εισέλθει στην Τεχνική Περιοχή ή τον αγωνιστικό χώρο. Ο έλεγχος  διενεργείται  υποχρεωτικά  από  τους  επίσημα  ορισμένους  Διαιτητές  του ποδοσφαιρικού αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Τυχόν μη έλεγχος από τους Διαιτητές των Δελτίων Πιστοποίησης Προπονητών και αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, επισύρει τις ποινές που αναγράφονται στον Κ.Α.Π.

 • Για κάθε  Ερασιτεχνικό  Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  ή  Π.Α.Ε.,  θα  πρέπει  οι επίσημα ορισμένοι Διαιτητές του εκάστοτε ποδοσφαιρικού αγώνα, για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων, να ταυτοποιούν όλους τους προπονητές που αναγράφουν στα Φύλλα Αγώνων. Τα πλήρη στοιχεία κάθε προπονητή θα  πρέπει  να  αναγράφονται  με  τρόπο  ευδιάκριτο  στο  εκάστοτε  πεδίο ιδιοτήτων του Φύλλου Αγώνα, όπου εκτός από το επώνυμο και το όνομα του εκάστοτε προπονητή, θα πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του (π.χ. Α’ προπονητής  /  βοηθός  προπονητής  /  προπονητής  τερματοφυλάκων  / προπονητής  φυσικής  κατάστασης),  ο  Α/Α  που  αναγράφεται  στο  Δελτίο Πιστοποίησης του, και ο Αριθμός Μητρώου της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA  /  Ε.Π.Ο σε ισχύ  καθώς και  ο Αριθμός  Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αντίστοιχα.

 

 

Άρθρο 11

Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.

Τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία ή Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των Άρθρων 2, 3,  5,  6 και 10 του παρόντος  Κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια Δικαστικά   Όργανα.   Στους   παραβάτες   επιβάλλεται,   χρηματικό   πρόστιμο,   ως ακολούθως:

α)    Για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία τοπικών κατηγοριών, που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, κατ’ Άρθρο 6 παρ. 2α του παρόντος χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα.

β)    Για Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας, χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ ανά αγώνα.

 

γ)    Για τις Π.Α.Ε. της Super League 2 χρηματικό πρόστιμο τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά αγώνα.

δ)    Για  τις  Π.Α.Ε.  της  Super  League  1  χρηματικό  πρόστιμο  δέκα  χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά αγώνα.

ε)    Για τα τμήματα υποδομών των ομάδων Super League 1, Super League 2, χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά αγώνα.

στ)  Για  τα  Πρωταθλήματα  γυναικών,  όπου  είναι  υποχρεωτική  η  πρόσληψη προπονητή, χρηματικό πρόστιμο διακόσια (200) ευρώ ανά αγώνα.

ζ)    Ερασιτεχνικά   Ποδοσφαιρικά   Σωματεία   που   έχουν   εξαιρεθεί   από   την υποχρεωτικότητα   απασχόλησης   πιστοποιημένου   προπονητή   UEFA   / Ε.Π.Ο. και χρησιμοποιούν προπονητή, φυσικό πρόσωπο, κατά παράβαση του  Άρθρου  6  παρ.  2α,  τιμωρούνται  με  χρηματικό  πρόστιμο  εκατό  (100) ευρώ ανά αγώνα.

Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή στην περίπτωση   πρόσληψης   προπονητή   με   κατηγορία   Διπλώματος   μικρότερη   της προβλεπόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό Αδειοδότησης.

 

 

Άρθρο 12

Πειθαρχικός Έλεγχος Προπονητών

 1. Οι  προπονητές    υπόκεινται    σε    Πειθαρχικό    έλεγχο    σύμφωνα    με    όσα προβλέπονται στους οικείους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και το Καταστατικό της Π.Ε.Π.Π.

α)    Για τα αδικήματα που διαπράττονται στον αγωνιστικό χώρο και αναφέρονται στο  Φύλλο  Αγώνα  δικάζονται  από  τις  οικείες  Πειθαρχικές  Επιτροπές  της Ε.Π.Ο. ή των Ε.Π.Σ για τα τοπικά Πρωταθλήματα

β)    Για λοιπές πειθαρχικές παραβάσεις που διαπράττονται εκτός αγωνιστικού χώρου ή για δηλώσεις που συνιστούν «δυσμενείς κρίσεις», η δίωξη ασκείται από το όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο. είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή την Τεχνική Επιτροπή ή από την Π.Ε.Π.Π. που θα απευθύνεται στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. και αυτή με εισήγησή της προς το όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο.

 

 1. Οι πιστοποιημένοι προπονητές με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ, δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την  Τεχνική  Περιοχή  με  άλλη  ιδιότητα,  εκτός  αυτήν  του  προπονητή.

 

Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην Τεχνική Περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στο αρμόδιο Τμήμα της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη  δήλωση  ότι  δεν  επιθυμεί  να  απασχοληθεί  αυτή  την  περίοδο  ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή Π.Α.Ε. με άλλη  ιδιότητα.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  Τεχνική  Επιτροπή  της  Ε.Π.Ο.,  είτε αυτεπάγγελτα  είτε  μετά  από  καταγγελία  του  φορέα  των  προπονητών,  την Π.Ε.Π.Π., προς την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., δύναται να παραπέμψει τον προπονητή στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή με επαπειλούμενες ποινές για την εν λόγω παράβαση χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες.  Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της Προπονητικής Ταυτότητας του δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως   προπονητής   ποδοσφαίρου)   καθ’   όλη   την   διάρκεια   της   αγωνιστικής περιόδου.

 

 1. Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή Π.Α.Ε. και η Προπονητική Ταυτότητα UEFA/Ε.Π.Ο. καθώς και το Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., δεν είναι ανάλογα των αναφερομένων στο Άρθρο  6  παρ.  1,  τιμωρείται,  μετά  από  παραπομπή  του  στα  αρμόδια Δικαστικά Όργανα, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.,  αυτεπάγγελτα  ή  μετά  από  καταγγελία  του  φορέα  των  προπονητών (Π.Ε.Π.Π.)   προς   την   Τεχνική   Επιτροπή,   με   ανάκληση   της   Προπονητικής Ταυτότητας του και του Διπλώματος UEFA / Ε.Π.Ο., για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδες ευρώ.

 

 1. Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA /  Ε.Π.Ο.,  που  εκτελεί  καθήκοντα  προπονητή  ταυτόχρονα  σε  δύο  ή περισσότερα  Ερασιτεχνικά  Ποδοσφαιρικά  Σωματεία  έστω  και  χωρίς  αμοιβή τιμωρείται  μετά  από  παραπομπή  του  στην  αρμόδια  Πειθαρχική  Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) προς την Τεχνική Επιτροπή, με ανάκληση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (είσοδος στην Τεχνική Περιοχή) και  της Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ  για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδων ευρώ.

 

 

 1. Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά την διάρκεια ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, ενώ είναι δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) προς την Τεχνική Επιτροπή, με ανάκληση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (εισόδου στην  Τεχνική  Επιτροπή)  και  της  Προπονητικής  Ταυτότητας  του  για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδων ευρώ.

 

 1. Μόνο οι  πιστοποιημένοι  με  Δελτίο  Πιστοποίησης  Προπονητές  κάθε  Π.Α.Ε., δύνανται  να  δίνουν  οδηγίες,  στα  όρια  της  Τεχνικής  Περιοχής.  Σε  διαφορετική περίπτωση,  θα  τιμωρείται  η  Π.Α.Ε.,  μετά  από παραπομπή  της  στην  αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών, την  Π.Ε.Π.Π., προς  την Τεχνική  Επιτροπή,  με χρηματική ποινή  δύο  χιλιάδων (2.000) ευρώ. Για δε τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, η καταγγελία θα γίνεται  από τον φορέα των  προπονητών,  την Π.Ε.Π.Π.,  προς  την  Πειθαρχική Επιτροπή των Τοπικών Ενώσεων (Ε.Π.Σ.), ύστερα από σχετική εισήγηση του τοπικού   Συνδέσμου    Προπονητών    (εάν    υπάρχει),    και    το   Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό  Σωματείο  θα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  διακοσίων  (200) ευρώ.

 

 

Άρθρο 13

Προπονητής – Ποδοσφαιριστής

 1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει Διπλώματα Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. οιασδήποτε κατηγορίας.
 2. Ένας ποδοσφαιριστής,  όταν  έχει  αποκτήσει  Προπονητική  Ταυτότητα  UEFA  / Ε.Π.Ο σε ισχύ παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το Ποδοσφαιρικό Σωματείο. Ειδικότερα, ένας προπονητής που έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

για τη συμμετοχή του σε σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-24 δύναται να υποβάλλει αίτημα για τη μη έκδοση προπονητικής ταυτότητας.

 

 1. Ένας ποδοσφαιριστής  που  έχει  αποκτήσει  Προπονητική  Ταυτότητα  UEFA  / Ε.Π.Ο  σε  ισχύ  εφόσον  επιθυμεί  να  αγωνίζεται,  θα  πρέπει  να  καταθέτει  την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. μετά τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως του νέου Πρωταθλήματος της  κατηγορίας  στην  οποία  θέλει  να  αγωνιστεί  και  να  υποβάλλει  έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ’ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

 

 1. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και έχει τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ’ εξαίρεση να απασχολείται ως  προπονητής  στα  τμήματα  υποδομών  του  Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, Κατ’ εξαίρεση, μια ερασιτέχνης ποδοσφαιρίστρια     μπορεί     να     απασχολείται     στα     τμήματα     υποδομών οποιουδήποτε σωματείου γυναικών.

 

 1. Προπονητής με Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο. και Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ, μπορεί να εργαστεί σε ομάδα κατηγορίας που έχει αντιστοιχία το Δίπλωμά του  και  ταυτόχρονα  να  είναι  ποδοσφαιριστής  σε  ομάδα  Futsal  και Beach

 

Άρθρο 14

Τελικές Διατάξεις. Ερμηνεία – Συμπλήρωση

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει σχετικά η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, με γνώμονα την τήρηση των οδηγιών της Σύμβασης Προπονητικής της UEFA των ετών 2010, 2015 και 2020.

 

Ο  παρών  Κανονισμός, που  έχει  εναρμονιστεί  σύμφωνα  με  την ισχύουσα  Σύμβαση αμοιβαίας  αναγνώρισης  των  προπονητικών  προσόντων  της  UEFA,  ισχύει  όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. κατά την υπ’ αριθμ. συνεδρίασή της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Acting CEO
 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

 

 

ΙΑΚΩΒΟΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΔΩ