Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου που περιλαμβάνει και την αναδιάρθρωση στο ποδόσφαιρο

Πάμε ολοταχώς για την κατάργηση της φουτμπολ λιγκ και την συγχώνευση με την Σούπερ Λίγκα 2 .  Η «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β΄
Εθνικής Κατηγορίας Super League 2 -Football League» (Super League 2 – Football League) μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας Super League 2» (Super League 2) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις
εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας». H συζήτηση αρχίζει την Πέμπτη 10 Ιουνίου.

Για το θέμα της αναδιάρθρωσης στο ποδόσφαιρο αναφέρεται ότι :

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 17
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η οργανωμένη αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου με στόχο τη βιωσιμότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Άρθρο 18
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η θέσπιση δύο (2) επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, (α) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και (β) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League
2) και η κατάργηση του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League).
Άρθρο 19
Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 και
προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 108 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) καταργείται η περ. γ) της παρ. 1, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2, τροποποιείται η παρ. 3, προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 108 Επαγγελματικό ποδόσφαιρο
1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου:
(α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και
(β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).
2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες
ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 85. Για τις ομάδες που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) τουλάχιστον το ήμισυ των δηλωθέντων σε κάθε φύλλο αγώνα ποδοσφαιριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πρέπει να πληρoί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας.
3. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.
Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ` Εθνική Κατηγορία ανδρών στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 ή στην Α2’ Εθνική Κατηγορία ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και εφεξής, υποχρεούται να μετατραπεί σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται.
4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101 Δ.
5. Από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 συγχωνεύονται τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και της Β’ εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League).
Στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 συμμετέχουν και οι ομάδες των Π.Α.Ε., που σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β’ εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).».

Άρθρο 20
Αύξηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) – Τροποποίηση παρ. 2 και 5 και κατάργηση παρ. 3 άρθρου 109 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 109 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 2 και 5, καταργείται η παρ.3, αντικαθίσταται η παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 109
Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε. – Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
3. [Καταργείται]
4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1 έως 2 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε. ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 έως 2.
6. Π.Α.Ε. οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.
Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70».

«Άρθρο 78
Εγγυητική επιστολή – Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. – Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων που ορίζονται στην παρ. 2, για τη χορήγηση του
πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77A, οι Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.) υποχρεούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), μαζί με τον προϋπολογισμό της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου τουλάχιστον με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου.
2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο όριο, για:
α. τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.) που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 1»), σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
β. τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2»), σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ. τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Basket League»), σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.