Μερική κατάπτωση της εγγυητικής για ΚΑΕ Αίολος Τρικάλων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY (άρθρο 77 Ν. 2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 – 213.131.6162       fax :213.131.6617, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   (31.05.18 ώρα 13:30)

Αίτηση της εταιρείας «ARIES-ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ Α.Ε.» περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ