O διαιτητής θα αποφασίσει για το ΑΟΤ-Απόλλων Λάρισας/Τι αναφέρει ο ΚΑΠ

Το παγωμένο χιόνι παραμένει στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Τρικάλων και ειδικά από την μεριά της σκεπαστής ο πάγος είναι περισσότερος μέσα στο γήπεδο.

Προσπάθεια να φύγει το χιόνι δεν έγινε καθώς μαζί με το χιόνι θα έφευγε και το χόρτο που είναι κολλημένο με τον πάγο. Με τα σημερινά δεδομένα ο αγώνας ΑΟΤ-Απόλλων Λάρισας που είναι για την Κυριακή 13/1 στις 15.00 δεν μπορεί να διεξαχθεί. Όπως και να έχει, οι ομάδες είναι αναγκασμένες να βρίσκονται στο στάδιο. Ο διαιτητής του αγώνα Δημήτριος Καραντώνης από την Ημαθία, θα βγει με τους βοηθούς στον αγωνιστικό χώρο και αυτός θα αποφασίσει αν θα γίνει ή όχι το παιχνίδι.

Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, ο αγώνας αν αναβληθεί, θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα την ίδια ώρα και αν η κατάσταση στο γήπεδο είναι ίδια τότε θα αποφασιστεί οριστική αναβολή.

Άρθρο 10 Αγωνιστικός χώρος. Ακατάλληλο γήπεδο

1. Ο αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλος
πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις, από τις
οποίες είναι δυνατό να δημιουργηθεί κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους
ποδοσφαιριστές.
α) Όταν εξ αιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει σε πολύ μεγάλο
βαθμό λασπώδης και για τον λόγο αυτό η κίνηση των ποδοσφαιριστών είναι
δύσκολη και κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα.
β) Όταν, από τη βροχή, ο αγωνιστικός χώρος έχει πλημμυρίσει σε διάφορα
σημεία του από νερά, σε τέτοιο βαθμό που όταν η μπάλα πέφτει σ’ αυτά να
μην αγγίζει το έδαφος.
γ) Όταν εξ αιτίας χιονοπτώσεως η περιφέρεια της μπάλας μεγαλώνει σε τέτοιο
βαθμό ώστε να γίνεται αντικανονική.
δ) Όταν το χιόνι που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, παγώνει εξ αιτίας του
ψύχους που επικρατεί και δημιουργείται απ’ αυτό τον λόγο κίνδυνος
τραυματισμού των ποδοσφαιριστών.
2. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη της
καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο
διαιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε
οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα ή προπόνησης την ίδια ημέρα στο
γήπεδο που χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο γι’ αγώνες πρωταθλήματος από το
διαιτητή. Σε περίπτωση παράβασης, στις ομάδες των επαγγελματικών
κατηγοριών επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
4. Δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, στη διοργανώτρια αρχή η αναβολή αγώνα λόγω
ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, επιτρέπεται η
αναβολή του λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας
(εφόσον με την συνήθη πορεία των πραγμάτων το κώλυμα που προκαλεί την –
κατ άρθρο 21 παρ. 1α – αναβολή του προβλέπεται να διαρκέσει και την επόμενη
ημέρα του αγώνα), μετά από απόφαση του Προέδρου και του
Αναπληρωτή Προέδρου ή Αντιπροέδρου της Ε.Ε. της διοργανώτριας αρχής,
(ή τ ο υ ορισθέντος από αυτή οργάνου ή επιτροπής προκειμένου περί
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων) η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη, σχετική,
τεκμηρίωση. Για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα, το Κύπελλο και τα πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε.
η αναβολή επιτρέπεται, εφόσον η απόφαση γι αυτήν ληφθεί 24 ώρες
τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Ειδικά για τα τοπικά ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί
ακόμη, πλην της ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική
δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Προέδρου της
οικείας ΕΠΣ.
5. Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή της
αντίπαλης ομάδας ή από τους οπαδούς τους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος η
διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα, ο διαιτητής αναγράφει
λεπτομερώς στο Φ.Α. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γήπεδο
ακατάλληλο, στη δε υπαίτια ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες επιβάλλονται οι
ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 21 

1. α) Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας των καιρικών
συνθηκών, διεξάγεται υποχρεωτικά την επόμενη ημέρα, στο ίδιο γήπεδο και
την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων, οι οποίες
υποχρεούνται να εμφανισθούν για την διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα,
εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 10.
β) Κατ’ εξαίρεση, το αρμόδιο καταστατικό όργανο της διοργανώτριας ή άλλο,
εξουσιοδοτημένο επισήμως από την ίδια, ή ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αυτής δύναται να
αποφασίσει την μη τέλεση του αγώνα ή την τέλεση με διαφορετική ώρα
έναρξης την επομένη ημέρα, εφόσον κρίνει ότι πιθανολογείται σφόδρα η μη
τέλεση του (πρβλ άρθρο 10 παρ. 4).
γ) Εάν αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα
Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβληθούν ή διακοπούν,
διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό γήπεδο απογευματινή ώρα και
ειδικότερα τη συνήθη ώρα διεξαγωγής των υπολοίπων αγώνων του
οικείου πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστικής ημέρας. Αν ο διαιτητής
δεν προσέλθει την επόμενη ημέρα, παραπέμπεται για τον πειθαρχικό του
έλεγχο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ) Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις οι μετακινούμενες ομάδες είναι
υποχρεωμένες να παραμείνουν στον τόπο της διεξαγωγής του αγώνα. Αν
μετακινηθούν και δεν εμφανιστούν την επόμενη ημέρα στον αγώνα,
θεωρείται ότι δεν προσήλθαν και υφίστανται τις προβλεπόμενες από τον
παρόντα Κανονισμό κυρώσεις.
ε) Στην περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί και την επόμενη
ημέρα για τον ίδιο λόγο διεξάγεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη αναβολή ή διακοπή του και
σε ότι αφορά τους αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, υποχρεωτικά την
πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη, ύστερα από σχετική απόφαση της
διοργανώτριας ή άλλου εξουσιοδοτημένου επισήμως από την ίδια, ή
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου
αυτής χωρίς να απαιτείται απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, με την
δυνατότητα μίας περαιτέρω αναβολής για δέκα (10) ημέρες κατ’ ανώτερο,
εάν για την μία ή και τις δύο ομάδες δεν υφίστανται διαθέσιμες ημερομηνίες
στο χρονικό διάστημα αυτό λόγω ήδη ορισμένων επίσημων αγώνων
της/τους σε ευρωπαϊκά κύπελλα ή σε πρωτάθλημα ή κύπελλο. Στην
περίπτωση αυτή, οι ομάδες ειδοποιούνται τρεις (3), τουλάχιστον,
ημέρες πριν από την τέλεση του αγώνα.
2. α) Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο
διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται να διεξαχθεί υποχρεωτικά μέσα σε
χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της
αποφάσεως του δικαστικού οργάνου.