Ο ΟΦΗ καλείται να δώσει στον Ράντι 46.292 ευρώ

????????????????????????????????????

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε την ακόλουθη απόφαση, αναφορικά με την προσφυγή του ποδοσφαιριστή Ίμπαν Ιγιάνκγα Τραβιέσο κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και την έφεση της ΠΑΕ:

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση. Εξαφανίζει την υπ’ αριθ. 474/2017 απόφαση της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ. Κρατεί την υπόθεση και δικάζει επί της προσφυγής. Θεωρεί την προσφυγή ως μηδέποτε ασκηθείσα, κατά το αίτημά της περί επιβολής στην καθ ής απαγόρευσης μετεγγραφών ποδοσφαιριστών για δύο μετεγγραφικές περιόδους. Δέχεται, κατά τα λοιπά, την προσφυγή. Αναγνωρίζει ότι η από 25.8.2016 σύμβαση μεταξύ των διαδίκων λύθηκε, με αποκλειστική υπαιτιότητα της καθ’ ής, στις 6.7.2017. Υποχρεώνει την καθ’ ής να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των 46.291.99 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας μέχρις εξοφλήσεως.