Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου για το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2019 ΑΡΘΡΟ 10,ΠΑΡ.2, ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ.

Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Σ.Καρδίτσας για τα Πρωταθλήματα της αρμοδιότητάς της εκδίδει τα Δελτία Πιστοποίησης των Προπονητών και των Βοηθών στον αγωνιστικό χώρο(Τεχνική περιοχή).Ειδικότερα στο άρθρο 10,παρ.2α του Κανονισμού Προπονητών αναφέρονται:

Πριν την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου (για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος, θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο.) ή στην οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά πρωταθλήματα ευθύνης τους), τα δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προκειμένου έγκαιρα και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, όλοι οι Προπονητές / Βοηθοί Προπονητές, όλων των κατηγοριών, να έχουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους. Η ιδιότητα του Προπονητή (Προπονητής / Βοηθός Προπονητή), καταγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό πρόσληψής του.

Επομένως οι Προπονητές για να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε κάθε αγώνα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο 2019 , να εκδώσουν και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή ,το οποίο εκδίδει η Διοργανώτρια Αρχή, δηλαδή η Ε.Π.Σ. Καρδίτσας.

Για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. Καρδίτσας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο του Διπλώματος U.E.F.AC’ και άνω.

β)Ταυτότητα Τριετίας Ε.Π.Ο/ U.E.F.A σε ισχύ (λήξη 31-12-2021).

γ)Βεβαίωση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου που είναι Μέλος ο Προπονητής και πληροί τις

προϋποθέσεις ,που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο 2019.

δ)Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού( Συμβολαίου) συνεργασίας του Σωματείου με τον Προπονητή, το οποίο έχει κατατεθεί και στην Δ.Ο.Υ.

ε)Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.

στ)Παράβολο 75ευρω.

ζ)Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ,θεωρημένη από Κ.Ε.Π ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής (εφόσον δεν έχει κατατεθεί την περσινή αγωνιστική περίοδο).

 

 Καρδίτσα 31-8-2019

  Από τον  Σύνδεσμο