Σε δύο ομίλους ξανά η Α γυναικών-Η προκήρυξη -Ο ΑΟ Τρίκαλα ξεκινά στις 3 Οκτωβρίου-4 ομάδες σε μπαράζ για τον τίτλο

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:
α. Το Καταστατικό της.
β. Τους Κανονισμούς της.
γ. Την από 09/07/2021 απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ (Νο 06).
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τη διοργάνωση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της
Α΄ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών περιόδου 2021 – 2022.
Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως
διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Α΄
Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση
στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.
Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των
προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας
Ποδοσφαίρου Γυναικών, ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή
Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου
Γυναικών διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο
της F.I.F.A.
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που
δεν προβλέπονται από την παρούσα.
δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.

Άρθρο 3: Καταρτισμός Ομίλων

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους.
Ο διαχωρισμός των ομάδων σε ομίλους θα γίνει μετά την κατάθεση των Δηλώσεων
Συμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια, με απόφαση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών
και θα ανακοινωθεί στις ομάδες

Άρθρο 4: Δήλωση Συμμετοχής – Παράβολο

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 6
Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00΄, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που
θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, υποχρεωτικά να αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. στην
οποία ανήκει η ομάδα, ο αριθμός επικοινωνίας fax και e-mail, της ομάδας.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΟ:
α. Σχετικό παράβολο των διακοσίων (200) ευρώ.
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο
Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των
Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και
Ε.Π.Ο,
γ. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από όλα τα υπόλοιπα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν, με ειδικό έγγραφο, στις
ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής του Πρωταθλήματος.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση κάθε
οφειλής ενός σωματείου προς την ΕΠΟ σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών.

Άρθρο 5: Επικοινωνία

Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον αριθμό του
F.A.X. τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους.
Για κάθε αλλαγή τους θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με F.A.X και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).

Άρθρο 6: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των
κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν:
α. τις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄
Κατηγορίας και
β. κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται
μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου
(πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ, Επιτροπή Δεοντολογίας, Επιτροπή Εφέσων ΕΠΟ και
Διαιτητικό Δικαστήριο).
Με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες
συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά τα αρμόδια δικαιοδοτικά και
δικαστικά όργανα για την επίλυση των διαφορών κατά τα προβλεπόμενα από τους
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που
προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας
διάταξης, ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην παραβάτιδα ομάδα οι ανάλογες
ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΚΑΠ.

Άρθρο 7: Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει
συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των
δώδεκα (12) ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δώδεκα (12) ετών (από την
ημέρα των γενεθλίων της και μετά).
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7)
ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4)
ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7)
ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι πέντε (5)
ποδοσφαιριστριών σε τρεις (3) διακοπές του αγώνα από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των
θέσεων στις οποίες αγωνίζονται και η δήλωση 20αδας ποδοσφαιριστριών αντί 18αδας.

Η
πρόβλεψη αυτή θα ισχύσει για όλη την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εκτός αν η συνθήκη
αυτή αλλάξει με απόφαση των οι υπερκείμενων αρχών (uefa, fifa) που θα είναι
υποχρεωτική και για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των ομοσπονδιών Απαγορεύεται η
συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία αντικαταστάθηκε στον αγώνα.
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων, μίας (1) αθλήτριας
γεννημένης μετά την 01/01/2003.
Όλες οι αθλήτριες των ομάδων έχουν την υποχρέωση να είναι κάτοχοι Κάρτας Υγείας
Αθλητή που θα έχουν στην κατοχή τους, η οποία θα επιδεικνύεται μαζί με το Δελτίο
Ποδοσφαιριστή στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.(άρθρο 18 του ΚΑΠ)
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της, η οποία γίνεται από
καρδιολόγο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α/2017) και την υπ’ αριθμ.
386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Άρθρο 8: Γήπεδα

Για την έγκυρη συμμετοχή μίας ομάδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας για
την περίοδο 2021-2022, πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα και ένα δεύτερο
γήπεδο ως εναλλακτική έδρα.
Τα γήπεδα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν χλοοτάπητα (φυσικό ή πλαστικό) και να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
β. Να πληρούν τους όρους ασφαλείας του κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και
Προστασίας των Αγώνων.
γ. Να πληρούν τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων του Κ.Α.Π.
δ. Να βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει η ομάδα, ή
αν πρόκειται για ομάδα του νομού Αττικής, εντός της ίδιας περιφέρειας.
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποια ομάδα δε διαθέτει γήπεδα με όλες τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές δε θα γίνεται δεκτή στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που τα γήπεδα που έχουν δηλωθεί ως έδρες ομάδας καταστούν
ακατάλληλα, προσωρινά ή μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η αρμόδια
Επιτροπή δύναται να ορίζει τους αγώνες της σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται
από την ομάδα και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία
ανήκει η ομάδα ή της οικείας περιφέρειας, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο στην Ένωση,
ειδικά για το νομό Αττικής και πληροί τους όρους της διοργάνωσης.
Οι ομάδες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους,
τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια
διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια.
Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας, διοργάνωσης ΕΠΟ -λόγω
ανώτερης κατηγορίας-προηγούνται όλων των αγώνων, όλων των Κατηγοριών των Τοπικών
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

Άρθρο 9: Αγωνιστικό Πρόγραμμα -Έναρξη των αγώνων

Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας θα διεξάγονται
Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Σάββατο και
απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου
αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδα κ.λ.π.) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της
Επιτροπής ποδοσφαίρου γυναικών της διοργανώτριας
Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής
του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον επτά (7) ημέρες
πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να
κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό
προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αιτήματα
εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή ποδοσφαίρου Γυναικών δύναται να αλλάξει την
ώρα έναρξης ή την ημέρα του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να
ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την
έναρξη του αγώνα. (άρθρο 11 του ΚΑΠ). Επίσης η Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών της
Διοργανώτριας ΕΠΟ, δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή
προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ.
διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ή για σπουδαίο λόγο,
ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. (άρθρο 22 του ΚΑΠ)
Οι ομάδες (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του
προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς
και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά της ώρας, σε δύο (2) ημίχρονα των
σαράντα πέντε (45) λεπτών το καθένα.
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει τελικά ορίσει η διοργανώτρια με το
πρόγραμμα της, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο
διαιτητής.
Ως ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 03/10/2021.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την ημερομηνία της Δημόσιας Κλήρωσης.

Άρθρο 10: Γιατρός αγώνα

Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει
την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού
Συλλόγου ή σφραγίδα). Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν,
απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.
Σε περίπτωση ασθένειας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, οι γηπεδούχες
ομάδες είναι υποχρεωμένες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αντικατάστασή του.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δε θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας.
Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος
ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή χιλίων (1.000)
ευρώ.
Τα έξοδα των γιατρών επιβαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.

Άρθρο 11: Προπονητές

Όλες οι ομάδες που μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας
υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή κάτοχο:
α. Διπλώματος UEFA B΄ τουλάχιστον.
β. Δελτίου Ταυτότητας προπονητή (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις
που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Προπονητών περιόδου 2021-2022.
γ. Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών
της ΕΠΟ.
Οι Φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας και του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, πρέπει
να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι
αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (Κανονισμός Προπονητών).
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην
Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από
τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 12: Παρατηρητής Αγώνα

Ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται από την Ένωση της γηπεδούχου ομάδας και θα
αποζημιώνεται από τις γηπεδούχες ομάδες.
Οι γηπεδούχες ομάδες θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιες την αποζημίωση στον
Παρατηρητή πριν την έναρξη του αγώνα. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται σε είκοσι (20)
ευρώ και η ΕΠΟ θα επιχορηγεί τις γηπεδούχες ομάδες με το ανωτέρω ποσόν ανά αγώνα.

Άρθρο 13: Οικονομικά Θέματα

Η Οικονομική Εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής/Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποία
και συμπληρώνουν.
Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Πρωταθλήματος αυτού,
ανήκουν στην τοπική, για κάθε γηπεδούχο ομάδα Ένωση, η οποία φροντίζει για την
εκτύπωση εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τους στις γηπεδούχες ομάδες. Η
Ε.Π.Ο. παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. – Μελών της.

Άρθρο 14: Διαιτητές

Οι διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από τις κοντινότερες με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου
ομάδας Ενώσεις και ο Παρατηρητής διαιτησίας από την Ένωση της γηπεδούχου ομάδας.
Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής, βοηθοί διαιτητές και Παρατηρητής) θα καλύπτονται από τη
γηπεδούχο ομάδα και θα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την έναρξη του αγώνα.

Άρθρο 15: Ανάδειξη πρωταθλήτριας ομάδας

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) Φάσεις: Α΄ και Β΄.
Α΄ Φάση:
Στην Α΄ Φάση οι ομάδες κάθε Ομίλου θα αγωνισθούν, σε δύο (2) γύρους.
Β΄ Φάση:
Στη Β΄ Φάση θα διεξαχθούν οι αγώνες κατάταξης για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας
ομάδας.
Οι δύο (2) πρώτες βαθμολογικά ομάδες κάθε ομίλου θα συγκροτήσουν έναν Όμιλο των
τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνισθούν στη Β΄ Φάση.
Η σειρά των αγώνων θα καθορισθεί μετά από Κλήρωση.
Δε θα διεξαχθούν αγώνες μεταξύ των ομάδων που στην Α΄ Φάση αγωνίσθηκαν στον ίδιο
όμιλο.
Οι αγώνες της Β΄ Φάσης θα είναι διπλοί (σε δύο γύρους) και θα διεξαχθούν συνολικά οκτώ
(8) αγώνες σε τέσσερις (4) Αγωνιστικές.
Από την τελική βαθμολογία θα προκύψει η πρωταθλήτρια ομάδα.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά κατάταξης των ομάδων που ισοβάθμησαν καθορίζεται
βάσει των Άρθρων του ΚΑΠ.

Άρθρο 16: Υποβιβασμός

Μετά την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α΄ Φάσης, για την ποδοσφαιρική
περίοδο 2022-2023, στη Β΄ Κατηγορία, θα υποβιβασθούν οι ομάδες οι οποίες θα
καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις, σε καθέναν από τους δύο (2) Ομίλους του
πρωταθλήματος, σύνολο έξι (6) ομάδες.

Άρθρο 17: Έπαθλο Πρωταθλήματος

Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ένα Κύπελλο και τριάντα πέντε (35) μετάλλια για
τις ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή τους.

Άρθρο 18: Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα

Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής μετάδοσης περιγράφονται
στο Άρθρο 29 παρ. 9 του ΚΑΠ.

Άρθρο 19: Τελική διάταξη

Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της
Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα
Προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του
Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.
Για την Ε.Π.Ο.
Ο Πρόεδρος Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Θεόδωρος Ζαγοράκης Ιάκωβος Φιλιππούσης