Σε ομίλους το κύπελλο ΕΣΚΑΘ-Προκήρυξη 2019-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 του καταστατικού και των κανονισμών της
Ε.0.Κ, καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Κυπέλλου π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε το
Κύπελλο Ε.Σ.ΚΑ.Θ. περ.2019-2020 με τους παρακάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Κύπελλο Ε.Σ.ΚΑ.Θ δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα σωματεία Α-1 και Α-2
Κατηγορίας. Η Συμμετοχή στο Κύπελλο είναι προαιρετική.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο
Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΚΑ.Θ. (ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ Μυτιλήνης
Χαλκηδόνος τ.κ 38446 ΒΟΛΟΣ) το αργότερο μέχρι 31-07-19 και να περιλαμβάνουν τα
στοιχεία που προβλέπονται από
τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ (άρθρο 29).
Κάθε σωματείο μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα υποβάλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ. και
το έγγραφο με το οποίο του παραχωρήθηκε το γήπεδο που προτείνει.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 07-09-19
Η κλήρωση των αγώνων αμφοτέρων των ομίλων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.
ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Στην Α΄Φάση τα σωματεία θα χωριστούν σε ομίλους των πέντε (5) ομάδων με
γεωγραφικά κριτήρια και θα συναντηθούν σε ένα γύρο μετά από κλήρωση. Τα δύο πρώτα
εκάστου ομίλου θα προκριθούν στην β΄Φάση όπου τα δεκαέξι (16) σωματεία θα
συναντηθούν σε αγώνες νοκ-αουτ, επίσης με γεωγραφικά κριτήρια.
Στην Γ’Φάση οι οκτώ (8) ομάδες που θα προκριθούν θα αγωνιστούν επίσης σε
αγώνες νοκ-αούτ μετά από κλήρωση χωρίς γεωγραφικά κριτήρια για την πρόκριση στο
final-four που θα διεξαχθεί στις 28-29/12/19.
Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην
καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα απο
το μέσο μετακίνησης του.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες του Κυπέλλου θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες
molten εφαρμοζόμενης της παρ.5 του Αρθρου 37 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα
για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με τρεις (3) τουλάχιστον μπάλες
όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην
περιοχή του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνισθεί σε
ανοικτό γήπεδο.
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ έχει το δικαίωμα στο γήπεδο που θα δηλώσουν τα σωματεία να
προσθέσει και άλλο που πληρεί τους όρους διεξαγωγής των αγώνων Κυπέλλου και στο
οποίο θα ορίζεται και θα τελούνται αγώνες σωματείων που για διάφορους λόγους δεν
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο έδρα τους.
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η τέλεση αγώνα σε γήπεδο που έχει ορισθεί
αρχικά και αφού τούτο γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Ε.Σ.ΚΑ.Θ από το γηπεδούχο
σωματείο ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί με απόφαση της Ε.Σ.ΚΑ.Θ στο ίδιο γήπεδο είτε
την προηγούμενη του αγώνα ημέρα, είτε την επόμενη.
Εφ΄ όσον δε τούτο είναι αδύνατο ο αγώνας θα τελείται στην αρχική ορισθείσα
ημέρα σε εφεδρικό γήπεδο.
Εάν και εκεί δεν είναι δυνατή η τέλεση του αγώνα, τότε η Ε.Σ.ΚΑ.Θ ορίζει το
γήπεδο την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο Κύπελλο δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους του
άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Αθλ. Νόμου 2725/99.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι 12 αθλητές.
Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12αδα περισσότερους
από πέντε (5) παίκτες τριάντα δύο ετών και άνω (γεννηθέντες το 1987 και μεγαλύτεροι).
Επίσης στην δωδεκάδα είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) αθλητών κάτω των
20 ετών (γεννηθέντες 1999 και νεώτεροι) χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους
στον αγώνα.
Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον δηλώνονται μέχρι 10 αθλητές δεν ισχύει η υποχρεωτική
συμμετοχή αθλητών 20 ετών και κάτω.
Για την εφαρμογή των παραπάνω αρμόδιοι είναι, οι διαιτητές και ο γυμνασίαρχος
του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 των κανονισμών
της Ε.Ο.Κ. ή που επιβάλλονται από λόγους ανωτέρας βίας κατόπιν συνεννοήσεως αφού
ληφθεί σχετική απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος και αφού αυτή
ενημερωθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τον αγώνα.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση αναβολής οι αγώνες θα ορίζονται απαραιτήτως εντός
15 ημερών και σε περίπτωση κωλύματος του γηπέδου του γηπεδούχου σωματείου ο
αγώνας θα ορίζεται σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης ή νομού.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών
της Ε.0.Κ,πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του
αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο (λευκό) είκοσι (20) ευρώ, ή
χρηματικό ποσό είκοσι που βεβαιώνεται με Γ.Ε. της Ένωσης.
Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ή
του ΣΔΟΑ, κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
Τα σωματεία που μετέχουν στο Κύπελλο καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν,
αποδέχονται, και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης
διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και
ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού, των κανονισμών και των
προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ (με βάση τους οποίους διεξάγονται, τα διάφορα πρωταθλήματα
και αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Ο.Κ, σωματείων και αθλητών) μόνο τα διοικητικά
όργανα που προβλέπονται από τις διατάζεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε
προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία ,οι παράγοντες, οι αθλητές, καθώς και οι προπονητές-κώουτς,
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους
κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η αμοιβή των διαιτητών θα βαρύνει τα διαγωνιζόμενα σωματεία, ήτοι εξ ημισείας
έκαστο και ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ για κάθε διαιτητή, συν τα έξοδα
μετακίνησης . Η αμοιβή των κριτών θα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείων και ανέρχεται
στο ποσό των 8 €, έκαστος.
Η τιμή των εισιτηρίων και η διαχείριση των αγώνων ανατίθεται στα σωματεία, τα
οποία και θα κρατούν τις εισπράξεις των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΡΓΑΝΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 να
τοποθετεί στο τραπέζι της γραμματείας το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα και γενικά όσα
προβλέπουν οι κανονισμοί παιδιάς.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές του
μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ιατρού
κατά την διάρκεια των αγώνων
ΓΕΝΙΚΑ
Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ. βάσει των κανονισμών διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της
παρούσης προκήρυξης ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής για τυχόν
αποχωρήσεις σωματείων και συμπλήρωση των ομίλων Το γηπεδούχο σωματείο
υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλο του (φιλοξενούμενο) για την
μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα απο τον αγωνιστικό χώρο.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Κυπέλλου και που δεν
προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ και την Γενική προκήρυξη και την παρούσα,
καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το Δ.
Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των κανονισμών μέχρι την έναρξη του
Κυπέλλου ,θα ισχύσουν σ’ αυτά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΝΤΟΥΓΚΟΣ Κ.ΖΕΙΚΟΣ