Στις 16 Οκτωβρίου η σέντρα για τον ΑΟ Τρίκαλα γυναικών στην Α Εθνική

Τελευταία σεζόν σε δύο ομίλους η ερχόμενη και επιστροφή σε έναν ενιαίο όμιλο από την περίοδο 2023-2024 όπως είναι και το σωστό, στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής γυναικών όπου συμμετέχει και ο ΑΟ Τρίκαλα. Αναλυτικά η προκήρυξη που εκδόθηκε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:

α. Το Καταστατικό της.

β. Τους Κανονισμούς της.

γ. Την από 11/08/2022 απόφαση της Ε.Ε./ΕΠΟ (Νο 31).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διοργάνωση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών περιόδου 2022 – 2023.

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως

διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Α΄

Κατηγορίας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση

στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.

Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των

προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας, ορισμού

και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η

Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα

με τις διατάξεις:

α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο

της F.I.F.A.

β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που

δεν προβλέπονται από την παρούσα.

δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.

 

Άρθρο 3: Καταρτισμός Ομίλων

Το Πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους των οκτώ (8) ομάδων σύνολο δεκαέξι (16) ομάδες.

Ο διαχωρισμός των ομάδων στους δύο (2) αυτούς ομίλους, θα γίνει μετά το πέρας της

κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό,

πάντα με γνώμονα την ορθή συμπλήρωση των Ομίλων από την Επιτροπή και θα

ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Ε. ή

Ε.Ε.Θ./Ε.Π.Ο.

Για την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024 το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν (01)

Όμιλο, τον οποίον θα απαρτίζουν δέκα τέσσερις (14) ομάδες.

Άρθρο 4: Δήλωση Συμμετοχής – Έναρξη πρωταθλήματος

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 02

Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00΄, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που

θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα

τα πεδία υποχρεωτικά.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι:

α. Παράβολο αξίας διακοσίων (200) ευρώ, το οποίο θα προμηθευτείτε από το

https://paravola.epo.gr/

β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο

Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των

Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο,

γ. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων: Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε

αυτό κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου υποχρεωτικά.

δ. Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των αξιωματούχων της ομάδος

(Μέλη Δ.Σ.), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. υπογεγραμμένη από

το κάθε μέλος του Δ.Σ., καθώς και από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε εμπλεκόμενο/η με την

ομάδα.

ε. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.

στ. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει.

ζ. Παραχωρητήριο γηπέδου.

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει

απαραιτήτως να συνοδεύουν τη Δήλωση Συμμετοχής, δε θα συμπεριληφθούν στην

κλήρωση ή δε θα ορισθούν οι αγώνες τους για το εν λόγω πρωτάθλημα της αγωνιστικής

περιόδου 2022 – 2023.

Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022.

 

Άρθρο 5: Επικοινωνία

Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής τους υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον αριθμό

του τηλεφώνου τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail).

Για κάθε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα

η Ε.Π.Ο., για την καλύτερη επικοινωνία με τα Σωματεία.

Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).

Άρθρο 6: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών

και της Προκήρυξης και αφορούν:

α. τις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄

Κατηγορίας και

β. κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,

επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα του

ποδοσφαίρου (πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ, Επιτροπή Δεοντολογίας, Επιτροπή Εφέσων ΕΠΟ

και Διαιτητικό Δικαστήριο).

Με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες

συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά τα αρμόδια δικαιοδοτικά και δικαστικά

όργανα για την επίλυση των διαφορών κατά τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως

ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε

περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που

προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας

διάταξης, ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην παραβάτιδα ομάδα οι ανάλογες

ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΚΑΠ.

Άρθρο 7: Ανάπτυξη Τμημάτων υποδομών

Την αγωνιστική περίοδο 2022 -2023 κάθε ομάδα της Α΄ κατηγορίας θα πρέπει να

δημιουργήσει ένα τμήμα υποδομών. Αυτό για την τρέχουσα περίοδο θα είναι προαιρετικό,

αλλά από την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα είναι υποχρεωτικό. Οι ομάδες των

τμημάτων υποδομών που θα συσταθούν για την τρέχουσα περίοδο θα είναι Κ-17 (U-17)

(γεννημένες το 2006 και μετά) και θα δηλώσουν συμμετοχή για να αγωνιστούν πιλοτικά στο

πρωτάθλημα γυναικών της Γ΄ κατηγορίας, στο οποίο τα αποτελέσματά τους θα

προσμετρώνται κανονικά, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα προβιβασμού στην ανώτερη

κατηγορία. Σημειώνουμε ότι οι ομάδες που στοχεύουν να διεκδικήσουν άδεια UEFA

Champions League θα πρέπει να διαθέτουν δύο τιμήματα υποδομών. Οι λοιπές

προϋποθέσεις θα τους γνωστοποιηθούν με τον νέο κανονισμό αδειοδότησης πού θα

κοινοποιηθεί σύντομα.

 

Άρθρο 8: Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται

στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει

συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο ) έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των

δώδεκα (12) ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δώδεκα (12) ετών (από την

ημέρα των γενεθλίων της και μετά).

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7)

ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4)

ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7)

ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστριών σε τρεις (3) διακοπές του αγώνα από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των

θέσεων στις οποίες αγωνίζονται και η δήλωση 20αδας ποδοσφαιριστριών αντί 18αδας. Η

πρόβλεψη αυτή θα ισχύσει για όλη την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, εκτός αν η συνθήκη αυτή αλλάξει με απόφαση των οι υπερκείμενων αρχών (UEFA, FIFA) που θα είναι

υποχρεωτική και για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των ομοσπονδιών. Απαγορεύεται η

συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία αντικαταστάθηκε στον αγώνα.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων, μίας (1) αθλήτριας

γεννημένης μετά την 01/01/2004.

Η εν λόγω υποχρέωση δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις που θα έχει αγωνιστικές

υποχρεώσεις η Εθνική Νεανίδων, (από την ημέρα κλήσης έως και την επιστροφή των

αθλητριών στις ομάδες τους), ανεξαρτήτως εάν έχουν κληθεί αθλήτριες από τις

ομάδες τους.

Όλες οι αθλήτριες των ομάδων έχουν την υποχρέωση να είναι κάτοχοι Κάρτας Υγείας Αθλητή που θα έχουν στην κατοχή τους, η οποία θα επιδεικνύεται μαζί με το Δελτίο Ποδοσφαιριστή στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.(άρθρο 18 του ΚΑΠ)

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της, η οποία γίνεται από

καρδιολόγο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99,

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α/2017) και την υπ’ αριθμ.

386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και

Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Άρθρο 9: Γήπεδα

Όλοι οι αγώνες της Α΄ κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από την

Επιτροπή και υποχρεωτικά σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή ενός σωματείου στο πρωτάθλημα

της Α΄ κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα υποχρεωτικά και ένα

δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Σωματείο που δε διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δε θα γίνεται

δεκτό στο πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα,

κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες

του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο και θα βρίσκεται εντός

των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους

της διοργάνωσης. Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα

από ένα σωματείο, εκτός εάν ρητά του επιτραπεί από την Ε.Π.Ο. να το πράξει, (Καταστατικό

άρθρο 78 παρ. 4).

H Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης ή την ημερομηνία του αγώνα ή και το

γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους

τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του (άρθρο 22 παρ. 7β του Κ.Α.Π.)

και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κάνει χρήση του Άρθρου 22 παρ. 7α του Κ.Α.Π.

Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες

τους, να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα

από την Αρμόδια Περιφέρεια, την οποία εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει να επιδεικνύουν

στο Διαιτητή ή την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, πριν από την έναρξη του αγώνα, άλλως ο

αγώνας δε διεξάγεται και επιβάλλονται στη γηπεδούχο ομάδα οι ανάλογες ποινές.

Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας, διοργάνωσης ΕΠΟ βάσει

του Κ.Α.Π. (Άρθρο 8 παρ.11), προηγούνται όλων των αγώνων, όλων των Κατηγοριών των

Τοπικών Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

Άρθρο 10: Αγωνιστικό Πρόγραμμα

Όλοι οι αγώνες της Α΄ Κατηγορίας θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως

επιτρέπεται να διεξάγονται Τετάρτη, Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς

λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδας κ.λ.π.),

ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής.

Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής

του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες

πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να

κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό

προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αιτήματα

εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης ή την ημέρα

του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους

ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

(άρθρο 22 του ΚΑΠ). Επίσης η Επιτροπή, δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας

(π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ή για σπουδαίο

λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. (άρθρο 22 του ΚΑΠ)

Μετά την διενέργεια της κλήρωσης από την Διοργανώτρια και την κοινοποίηση του

αγωνιστικού προγράμματος που θα προκύψει, οι ομάδες (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα

πρέπει να φροντίσουν για τη γνωστοποίησή του, στα δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία

χρησιμοποιούν, στις οικείες Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές, καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενο

φορέα, ώστε να διεξάγονται κανονικά και με ασφάλεια οι αγώνες.

Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει τελικά ορίσει η διοργανώτρια με το

πρόγραμμα της, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο διαιτητής.

Άρθρο 11: Γιατρός αγώνα

Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει

την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.

Σε περίπτωση ασθένειας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, οι γηπεδούχες

ομάδες είναι υποχρεωμένες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αντικατάστασή του.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δε θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας.

Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, και στη

γηπεδούχο ομάδα επιβάλλεται η ανάλογη ποινή.

Η αμοιβή του ιατρού αγώνα επιβαρύνει τις γηπεδούχες ομάδες.

Άρθρο 12: Προπονητές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλα τα

σωματεία Α΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο

Διπλώματος UEFA B΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Σημειώνουμε ότι

οι ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν άδεια UEFA (CL) θα πρέπει να έχουν προπονητή

κάτοχο διπλώματος UEFA A΄.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι

αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην

ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (τμήμα προπονητών),

τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, διαφορετικά

θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να

κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (τμήμα προπονητών), εντός είκοσι (20) ημερών, διαφορετικά θα

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

 

Άρθρο 13: Παρατηρητής Αγώνα

Ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται από την Ένωση της γηπεδούχου ομάδας και θα

αποζημιώνεται από τις γηπεδούχες ομάδες.

Οι γηπεδούχες ομάδες θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιες την αποζημίωση στον Παρατηρητή

πριν την έναρξη του αγώνα. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ και η

ΕΠΟ θα επιχορηγεί τις γηπεδούχες ομάδες με το ανωτέρω ποσόν ανά αγώνα.

Άρθρο 14: Οικονομικά Θέματα

Η Οικονομική Εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.

Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Πρωταθλήματος αυτού,

ανήκουν στην τοπική για κάθε γηπεδούχο ομάδα Ένωση, η οποία φροντίζει για την εκτύπωση

τυχόν εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τους στις γηπεδούχες ομάδες. Η Ε.Π.Ο.

παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. – Μελών της.

Άρθρο 15: Διαιτητές

Στους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος δύναται να ορίζεται και τέταρτος (4ος) Διαιτητής

όπου η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση ο τέταρτος (4ος) Διαιτητής δύναται να είναι από την οικεία Ένωση του

γηπεδούχου σωματείου.

Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της

δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και τυχόν διαμονής διαιτητή,

βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν θα διεξάγει τον

αγώνα.

Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το

γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια,

δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου

σωματείου, (άρθρο 12 παρ. 9 ζ του Κ.Α.Π.).

Άρθρο 16: Ανάδειξη πρωταθλήτριας ομάδας

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) Φάσεις:

Η Α΄ Φάση θα είναι η κύρια περίοδος του πρωταθλήματος και η Β΄ Φάση θα είναι αγώνες σε έναν (01) Όμιλο play – off.

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α΄ Φάσης και την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη της κύριας περιόδου, σε κάθε έναν από τους δύο Ομίλους που θα απαρτίζουν την Α΄ κατηγορία, θα αγωνιστούν σε αγώνες play – off σε έναν (01) Όμιλο, για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας της Α΄ κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023.

 

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της κύριας περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν

αγώνες play – off σε έναν (01) Όμιλο, με τους εξής όρους:

α. Στους αγώνες play – off θα πάρουν μέρος έξι (06) ομάδες και συγκεκριμένα αυτές οι

οποίες θα καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κύριας περιόδου σε κάθε έναν Όμιλο της Α΄ κατηγορίας, δηλαδή τρεις (03) ομάδες από τον 1ο και τρεις (03) από το 2ο Όμιλο.

β. Θα μεταφερθεί η τελική βαθμολογία της βαθμολογικής κατάταξης της κύριας περιόδου

(Α΄ Φάση) κάθε ομάδας από την οποία, θα αφαιρεθεί η συγκομιδή των βαθμών, που θα έχει

συγκεντρώσει με τις δύο (2) ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο (2) τελευταίες θέσεις του

βαθμολογικού πίνακα του Ομίλου (7η και 8η) στον οποίο συμμετείχε.

γ. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός και εκτός έδρας) μετά από κλήρωση

των ομάδων του ενός ομίλου με αυτές του άλλου, σύνολο έξι (6) αγώνες σε έξι (6)

αγωνιστικές ημέρες. Δεν θα αγωνιστούν μεταξύ τους οι ομάδες οι οποίες στην κανονική

περίοδο ανήκαν στον ίδιο όμιλο.

δ. Η πρώτη Ομάδα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου των αγώνων της Β΄

Φάσης (play – off), θα ανακηρυχτεί πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ κατηγορίας για την

αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023.

ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα ισχύσουν τα κριτήρια του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π.

στ. Εάν η ισοβαθμία αφορά ομάδες οι οποίες την κανονική περίοδο ανήκαν στον ίδιο όμιλο

και ως εκ τούτου λόγω του περιορισμού που υπάρχει, δε θα αγωνιστούν μεταξύ τους στον

Όμιλο των αγώνων play – off, τότε τα κριτήρια θα υπολογιστούν με βάση τους μεταξύ τους

αγώνες στην κύρια περίοδο (Α΄ Φάση).

Άρθρο 17: Υποβιβασμός

Με την λήξη του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 θα υποβιβαστούν

στην Β΄ κατηγορία έξι (6) ομάδες, οι τέσσερεις (4) εκ των οποίων απευθείας και οι δύο (2)

κατόπιν αγώνων play-out, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) Φάσεις: Η Α΄ Φάση θα είναι η κύρια περίοδος του

πρωταθλήματος και η Β΄ Φάση θα είναι αγώνες σε έναν (01) Όμιλο play – out.

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α΄ Φάσης και την επικύρωση του

βαθμολογικού πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, οι ομάδες που θα καταλάβουν την 7η και 8η θέση (τις δύο τελευταίες θέσεις) σε κάθε έναν από τους δύο Ομίλους που θα απαρτίζουν την Α΄ κατηγορία, θα υποβιβαστούν απευθείας στη Β΄ κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024.

Επίσης οι ομάδες που θα καταλάβουν την 4η, 5η και 6η θέση στην Τελική Βαθμολογική

Κατάταξη της κύριας περιόδου σε κάθε έναν από τους δύο Ομίλους που θα απαρτίζουν την

Α΄ κατηγορία, θα αγωνιστούν σε αγώνες play – out σε έναν (01) Όμιλο, για τον υποβιβασμό

ακόμη δύο (02) ομάδων, στη Β΄ Κατηγορία.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της κύριας περιόδου του πρωταθλήματος, θα διεξαχθούν

αγώνες play – out σε έναν (01) Όμιλο, με την συμμετοχή των ανωτέρω έξι (06) ομάδων (4η, 5η ,6η) της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης των δύο ομίλων της κύριας περιόδου, αφού θα αφαιρεθούν από τη βαθμολογία που θα έχει συγκεντρώσει η κάθε ομάδα στην κύρια περίοδο, οι βαθμοί που θα έχει λάβει στους αγώνες της με τις δύο ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο (2) τελευταίες θέσεις (7η και 8η ) στην βαθμολογική κατάταξη του κάθε ομίλου, με τους εξής όρους:

α. Στους αγώνες play – out θα πάρουν μέρος έξι (06) Ομάδες και συγκεκριμένα αυτές οι οποίες θα καταλάβουν την 4η, 5η και 6η θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κύριας περιόδου σε κάθε έναν Όμιλο της Α΄ κατηγορίας, δηλαδή τρεις (03) Ομάδες από τον 1ο και τρεις (03) από το 2ο Όμιλο.

β. Θα μεταφερθεί η τελική βαθμολογία της βαθμολογικής κατάταξης της κύριας περιόδου

(Α΄ Φάση) κάθε ομάδας από την οποία, θα αφαιρεθεί η συγκομιδή των βαθμών, που θα έχει

συγκεντρώσει με τις δύο (02) ομάδες που θα καταλάβουν τις δύο (02) τελευταίες θέσεις του

βαθμολογικού πίνακα του Ομίλου (7η και 8η) στον οποίο συμμετείχε.

γ. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός και εκτός έδρας) μετά από κλήρωση.

Δεν θα αγωνιστούν μεταξύ τους ομάδες οι οποίες στην κύρια περίοδο ανήκαν στον ίδιο

όμιλο. Συνολικά κάθε ομάδα θα αγωνιστεί σε έξι (06) αγώνες που θα διεξαχθούν σε έξι (06)

αγωνιστικές ημέρες.

δ. Οι δύο (02) τελευταίες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου των αγώνων της Β΄ Φάσης (play – out), θα υποβιβαστούν στην Β΄ κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024.

ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα ισχύσουν τα κριτήρια του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π.

στ. Εάν η ισοβαθμία αφορά ομάδες οι οποίες την κύρια περίοδο ανήκαν στον ίδιο όμιλο και

ως εκ τούτου λόγω του περιορισμού που υπάρχει δε θα αγωνιστούν μεταξύ τους στον Όμιλο

των αγώνων play – out, τότε τα κριτήρια θα υπολογιστούν με βάση τους μεταξύ τους αγώνες στην κανονική περίοδο (Α΄ Φάση).

Άρθρο 18. Προβιβασμός από Β΄κατηγορία

Το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 θα διεξαχθεί με δεκαέξι (16) ομάδες.

Από αυτές θα υποβιβαστούν έξι (6). Από την Β΄ κατηγορία θα προβιβαστούν τέσσερεις (4)

ομάδες. Το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 θα διεξαχθεί με

δεκατέσσερεις (14) ομάδες.

Άρθρο 19: Έπαθλο Πρωταθλήματος

Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ένα Κύπελλο και σαράντα (40) μετάλλια για τις

ποδοσφαιρίστριες και τον/την προπονητή/τριά τους.

Άρθρο 20: Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα

Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής μετάδοσης περιγράφονται

στο Άρθρο 29 παρ. 9 του ΚΑΠ.

Άρθρο 21: Τελική διάταξη

Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.

Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από την οικονομική εγκύκλιο και από τις

διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν

καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του καταστατικού της και του

ορθού και του δίκαιου.

 

Για την Ε.Π.Ο.

Ο Πρόεδρος Acting CEO

Παναγιώτης Μπαλτάκος Ιάκωβος Φιλιππούσης