ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΟΧΤ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Ο ΣΟΧ Τρικάλων, μέλος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», διοργανώνει την Τρίτη 18 Μαρτίου στις 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κινηματογράφο στο Μύλο Ματσόπουλου,

Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης
του έργου  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
για την Προσέλκυση Ανέργων Ωφελούμενων

Το έργο απευθύνεται σε κατοίκους της ΠΕ Τρικάλων που είναι:
•        άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,
•        νέοι επιστήμονες,
•        ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Με γνώμονα τα τοπικά δεδομένα και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, το προτεινόμενο έργο έχει ως επίκεντρο την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση του εντεινόμενου φαινόμενου της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης 80 ανέργων που διαβιούν στην ΠΕ Τρικάλων στην τουριστική αγορά εργασίας, με βάση την προσαρμογή τους στις ανάγκες των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε καίριες ειδικότητες.